Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Flamskyddsmedel i textilier, plast och stoppningsmaterial

Krav ID
10029:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkters ingående material, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska inte innehålla följande flamskyddsmedel, det vill säga de ska inte vara aktivt tillsatta eller överstiga 0,1 viktprocent uppmätt värde:

Ämne

CAS-nr

Polybromerade bifenyler (PBBs)

59536-65-1

Oktabromdifenyleter (OktaBDE)

32536-52-0

Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)

126-72-7

Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA1)

545-55-1

Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)

115-96-8

Tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCPP)

13674-87-8

Undantag: 

  • Små plastdelar <100g, omfattas inte av kravet
  • Kravet gäller inte ingående elektronik, till exempel motorer i höj- och sänkbara bord och sängar2

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Kravet på Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) gäller textilier.
För elektronik gäller de lagkrav som finns i det så kallade ROHS-direktivet (direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning) som har implementerats i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts