Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Emissioner från stoppningsmaterial

Krav ID
11526
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Stoppningsmaterial ska uppfylla emissionskraven enligt följande tabell. 

Ämne eller ämnesgrupp Gränsvärde (mg/m3)
Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) 0,1
Toluen (CAS-nr 108-88-3) 0,1
Styren (CAS-nr 100-42-5) 0,005
4-4-Vinylcyclohexen (CAS-nr 100-40-3) 0,002
4-Fenylcyclohexen (CAS-nr 4994-16-5) 0,03
Vinylklorid (CAS-nr 75-01-4)  0,002
Flyktiga aromatiska kolväten (VAH) 0,3
Flyktiga organiska föreningar (VOC) 0,5

Provtagning ska ske i enlighet med SS-EN 16516:2017/A1:2020 ”Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av ammoniakemission i inomhusluft” eller likvärdig standard.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts