Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Stoppningsmaterial

Krav ID
11021:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möblerna ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som reproduktionstoxiska, med faroklass H360 enligt CLP-förordningen1. Uppmätt värde per detalj ska inte överskrida 0,1 viktprocent.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Små plastdelar (under 100 gram) omfattas inte av kravet.

1 Förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/20.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts