Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mer hållbart producerad palmolja i foder

Krav ID
11395:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Animaliska livsmedel ska komma från djur där produkter från oljepalm1, om de ingår i fodret, ska vara producerade på ett sätt som minst omfattar följande:

  • Implementerade rutiner som säkerställer att omvandling till odlingsmark inte orsakar avskogning eller skada på höga bevarandevärden. Utvärderingen av vad som utgör höga bevarandevärden kan göras i enlighet med High Conservation Value Approach2, eller likvärdig utvärdering relevant för det geografiska området
  • Nyplantering av oljepalm på torvmark, får inte förekomma efter november 2018. Det gäller både existerande och nyutvecklade planteringar.
  • Användning av växtskyddsmedel ska ske utifrån principerna för integrerat växtskydd (IPM3). Det innebär att förebygga växtskyddsproblem, bevaka skaderisken i odlingar/fält, behovsanpassa åtgärderna samt följa och utvärdera bekämpningsåtgärderna.

Det är tillräckligt att dokumentationen av palmoljeprodukternas spårbarhet kan visas genom en särhållen leveranskedja (principen Identity Preserved eller Segregated) eller genom massbalans (principen Mass Balance), eller genom krediter (principen Credits/Book and Claim).

1. Med produkter från oljepalm avses palmolja, palmkärnolja, fraktioner och derivat, samt palmkärnexpeller, även malda eller i form av pelletar.
2. High Conservation Value Approach, https://www.hcvnetwork.org/hcv-approach
3. IPM (Integrated Pest Management) Integrerat växtskydd, IPM, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpas ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i odlingen. Växtskyddsåtgärder i din odling - Jordbruksverket.se

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts