Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Produktens miljöfarlighet

Krav ID
10328:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Poäng eller prisavdrag enligt den upphandlande myndighetens utvärderingsmodell tilldelas om följande uppfylls:

Produkter som används i tjänsten av det tvättgods som omfattas av kontraktet är inte klassificerade med nedanstående faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid självklassificering.

Faroklass enligt Förordning EG nr 1272/2008

Faroangivelse enligt Förordning EG nr 1272/2008

Farligt för vattenmiljön – akut fara
Kategori: Akut  1
 H400
 
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter
Kategori: Kronisk1
H410
 
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter
Kategori: Kronisk  2
H411
 
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter
Kategori: Kronisk  3
H412
 
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter
Kategori: Kronisk  4
H413
 

Undantag:

  • Produkter där klassificeringen beror på innehåll av Perättiksyra (Cas-nr 79-21-0) eller väteperoxid (CAS-nr 7722-84-1)
  • Produkter innehållande aktivt klor för blekning undantas från kravet vid omtvätt av svårt nedsmutsat tvättgods1

1) Med svårt nedsmutsat tvättgods menas exempelvis färgämnesfläckar från läkemedel, textilier, kaffe, te, urin färgrester från läppstift, antitranspirationsmedel, bläck m.m. (kategori C, i Textilhandboken - Avsedd för textilier inom vård och omsorg, SIS-TR 11:2011)

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts