Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rutiner för kvalitetssäkring

Krav ID
11031:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Leverantören av de produkter som levereras enligt kontraktet ska ha rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete. Rutinerna ska vara dokumenterade, minst omfatta den verksamhet som omfattas av kontraktet och tillämpas under kontraktstiden. Det systematiska kvalitetsarbetet ska minst omfatta följande punkter:

  • Rutiner för att kraven i kontraktet kontrolleras och uppfylls under kontraktstiden.
  • Rutiner för att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig.
  • Rutiner för rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de i kontraktet ställda kraven.
  • Rutiner för rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på produkterna.
  • Rutiner för spårbarhet uppströms i leverantörskedjan för de produkter som omfattas av kontraktet.
  • Utsedd kontaktperson för frågor kring kvalitetsarbetet gentemot den upphandlande organisationen.
  • Rutiner rörande kontaktpersonens årliga rapportering av de ovanstående punkterna till den upphandlande organisationen.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. Om leverantören tillämpar ett eget dokumenterat system kan [Den upphandlande organisationen] komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts