Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sysselsättningskrav

Krav ID
11554
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkterna 1 – 4.

1. Leverantörens åtagande
Leverantören ska vid utförandet av kontraktet erbjuda sysselsättning för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver särskilda insatser för att få ett arbete. I denna upphandling omfattas följande (målgrupp eller målgrupper): [Den upphandlande myndigheten anger målgrupp/er].

Leverantören åtar sig att till dessa erbjuda sysselsättning enligt nedan.

Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ a):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Anställningen ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden har fullgjorts.

Alternativ b):

En eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Praktikplatsen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till praktiken.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en praktik avslutas i förtid, av sakligt godtagbara skäl, ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade praktiktiden har fullgjorts.

Alternativ c):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid och en eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Anställningen respektive praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen och praktiken kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen respektive praktiken.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning och minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande eller om en praktik av sakligt godtagbara skäl avslutas i förtid ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden eller praktiktiden har fullgjorts.

Åtagandet får fullgöras hos underleverantör:
Leverantören kan fullgöra sitt åtagande genom att sysselsättningen (anställning och/eller praktik) sker hos en eller flera underleverantörer som utför arbete inom ramen för kontraktet. Leverantören ska kunna redovisa hur dessa underleverantörer uppfyller kontraktsvillkoren och ska se till att de medverkar vid uppföljning enligt punkt 3.

2. Rekrytering av personer från avsedd målgrupp
Leverantören är ansvarig för att ta initiativ till rekryteringen (anställning eller praktik) av personer från avsedd målgrupp/er som anges i punkt 1.

Leverantören kan få stöd för sin rekrytering av dessa personer genom att vända sig till [kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen och/eller kommunen eller andra aktörer] som bistår leverantören vid rekryteringen från avsedd målgrupp. Om leverantören genomför rekryteringen på egen hand ska denne kunna styrka att det avser personer från avsedd målgrupp/er.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

3. Uppföljning
[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att och hur leverantören fullföljer sitt åtagande enligt punkt 1 och 2.

Uppföljningen kan komma att ske genom dialog vid exempelvis leverantörsmöten och/eller genom rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts.

Leverantörsmöten
Leverantören ska delta vid leverantörsmöten för att redogöra för hur den uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1. De leverantörsmöten som avses omfattar följande:

Uppstartsmöte: uppstartsmötet äger rum [anges av den upphandlande myndigheten]. Vid uppstartsmötet redogör leverantören för hur den avser att gå till väga, och inom vilken tid, för att uppfylla sitt åtagande enligt punkt 1 samt hur handledningen och introduktion av personerna ska gå till.

Avstämningsmöten: löpande avstämningsmöten bokas in vid behov med hänsyn till omfattningen av kontraktet och antalet personer som sysselsätts enligt kontraktet.

Avslutningsmöte: avslutningsmötet äger rum vid tidpunkt som anges av den upphandlande myndigheten. Vid avslutningsmötet redogör leverantören för de faktiska resultaten av de sysselsättningsfrämjande villkoren, dvs. vilka anställningar och /eller praktikplatser som ingåtts eller erbjudits.

Rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts
Leverantören ska på begäran och senast vid tidpunkt som bestäms av den upphandlande myndigheten lämna en skriftlig egenrapportering om erbjudna/accepterade sysselsättningar. Leverantören kan lämna uppgifterna enligt bilaga Formulär för egenrapportering av sysselsättning – övergripande nivå.

Rapportering kan begäras vid ett eller flera tillfällen under kontraktstiden.

Om redovisningen lämnas på annat sätt ska leverantören lämna de uppgifter som framgår av bilagan. Leverantören ska på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4. Hantering av brister
Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska rättelse ske inom [den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten].
Vid bristande efterlevnad av åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten. Tiden för att ta fram åtgärdsplanen och för att avhjälpa bristerna ska vara skälig.

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att utfärda vite om leverantören inte vidtar rättelse, inte tar fram en åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt godkänd åtgärdsplan inom angiven tid. Vitet utgår med [antal % av kontraktets värde eller antal kronor per vecka] så länge som bristen kvarstår, dock max [antal] kr. Uppnås maximalt vitesbelopp anses bristen vara väsentlig och den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.]

[(Vid ramavtal) [Den upphandlande myndigheten] har vidare rätt att avstänga leverantören från tilldelning enligt rangordning eller annan avropsordning eller frånta leverantören möjligheten att delta i förnyad konkurrensutsättning så länge som bristen kvarstår.]

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte tar fram åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan, om bristerna i båda fallen är väsentliga.

Någon sanktion utgår inte om bristen beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sysselsättningskrav

Krav ID
11554
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkterna 1 – 4.

1. Leverantörens åtagande
Leverantören ska vid utförandet av kontraktet erbjuda sysselsättning för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver särskilda insatser för att få ett arbete. I denna upphandling omfattas följande (målgrupp eller målgrupper): [Den upphandlande myndigheten anger målgrupp/er].

Leverantören åtar sig att till dessa erbjuda sysselsättning enligt nedan.

Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ a):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Anställningen ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden har fullgjorts.

Alternativ b):

En eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Praktikplatsen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till praktiken.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en praktik avslutas i förtid, av sakligt godtagbara skäl, ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade praktiktiden har fullgjorts.

Alternativ c):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid och en eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Anställningen respektive praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen och praktiken kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen respektive praktiken.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning och minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande eller om en praktik av sakligt godtagbara skäl avslutas i förtid ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden eller praktiktiden har fullgjorts.

Åtagandet får fullgöras hos underleverantör:
Leverantören kan fullgöra sitt åtagande genom att sysselsättningen (anställning och/eller praktik) sker hos en eller flera underleverantörer som utför arbete inom ramen för kontraktet. Leverantören ska kunna redovisa hur dessa underleverantörer uppfyller kontraktsvillkoren och ska se till att de medverkar vid uppföljning enligt punkt 3.

2. Rekrytering av personer från avsedd målgrupp
Leverantören är ansvarig för att ta initiativ till rekryteringen (anställning eller praktik) av personer från avsedd målgrupp/er som anges i punkt 1.

Leverantören kan få stöd för sin rekrytering av dessa personer genom att vända sig till [kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen och/eller kommunen eller andra aktörer] som bistår leverantören vid rekryteringen från avsedd målgrupp. Om leverantören genomför rekryteringen på egen hand ska denne kunna styrka att det avser personer från avsedd målgrupp/er.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

3. Uppföljning
[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att och hur leverantören fullföljer sitt åtagande enligt punkt 1 och 2.

Uppföljningen kan komma att ske genom dialog vid exempelvis leverantörsmöten och/eller genom rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts.

Leverantörsmöten
Leverantören ska delta vid leverantörsmöten för att redogöra för hur den uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1. De leverantörsmöten som avses omfattar följande:

Uppstartsmöte: uppstartsmötet äger rum [anges av den upphandlande myndigheten]. Vid uppstartsmötet redogör leverantören för hur den avser att gå till väga, och inom vilken tid, för att uppfylla sitt åtagande enligt punkt 1 samt hur handledningen och introduktion av personerna ska gå till.

Avstämningsmöten: löpande avstämningsmöten bokas in vid behov med hänsyn till omfattningen av kontraktet och antalet personer som sysselsätts enligt kontraktet.

Avslutningsmöte: avslutningsmötet äger rum vid tidpunkt som anges av den upphandlande myndigheten. Vid avslutningsmötet redogör leverantören för de faktiska resultaten av de sysselsättningsfrämjande villkoren, dvs. vilka anställningar och /eller praktikplatser som ingåtts eller erbjudits.

Rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts
Leverantören ska på begäran och senast vid tidpunkt som bestäms av den upphandlande myndigheten lämna en skriftlig egenrapportering om erbjudna/accepterade sysselsättningar. Leverantören kan lämna uppgifterna enligt bilaga Formulär för egenrapportering av sysselsättning – övergripande nivå.

Rapportering kan begäras vid ett eller flera tillfällen under kontraktstiden.

Om redovisningen lämnas på annat sätt ska leverantören lämna de uppgifter som framgår av bilagan. Leverantören ska på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4. Hantering av brister
Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska rättelse ske inom [den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten].
Vid bristande efterlevnad av åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten. Tiden för att ta fram åtgärdsplanen och för att avhjälpa bristerna ska vara skälig.

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att utfärda vite om leverantören inte vidtar rättelse, inte tar fram en åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt godkänd åtgärdsplan inom angiven tid. Vitet utgår med [antal % av kontraktets värde eller antal kronor per vecka] så länge som bristen kvarstår, dock max [antal] kr. Uppnås maximalt vitesbelopp anses bristen vara väsentlig och den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.]

[(Vid ramavtal) [Den upphandlande myndigheten] har vidare rätt att avstänga leverantören från tilldelning enligt rangordning eller annan avropsordning eller frånta leverantören möjligheten att delta i förnyad konkurrensutsättning så länge som bristen kvarstår.]

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte tar fram åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan, om bristerna i båda fallen är väsentliga.

Någon sanktion utgår inte om bristen beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sysselsättningskrav

Krav ID
11554
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkterna 1 – 4.

1. Leverantörens åtagande
Leverantören ska vid utförandet av kontraktet erbjuda sysselsättning för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver särskilda insatser för att få ett arbete. I denna upphandling omfattas följande (målgrupp eller målgrupper): [Den upphandlande myndigheten anger målgrupp/er].

Leverantören åtar sig att till dessa erbjuda sysselsättning enligt nedan.

Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ a):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Anställningen ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden har fullgjorts.

Alternativ b):

En eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantagna motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Praktikplatsen kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till praktiken.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en praktik avslutas i förtid, av sakligt godtagbara skäl, ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade praktiktiden har fullgjorts.

Alternativ c):

En eller flera anställningar på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid och en eller flera praktikplatser på heltid eller deltid, vilka sammantaget motsvarar minst [antal] månader på heltid.

Anställningen är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad och regleras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om inte avvikelser gjorts i kollektivavtal som leverantör är bunden av.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Anställningen respektive praktiken ska ha anknytning till det arbete som utförs inom ramen för det aktuella kontraktet. Anställningen och praktiken kan innehålla utbildningsinsatser (helt eller delvis) som leverantören erbjuder den anställde, så länge utbildningen har anknytning till anställningen respektive praktiken.

Praktiken är oavlönad och utgör inget anställningsförhållande med leverantören.

Praktiken får pågå högst sex månader om inte kollektivavtal som leverantören är bunden av anger annat.

Senast sex (6) månader efter kontraktets start ska minst en (1) anställning och minst en (1) praktik ha påbörjats eller erbjudits.

Om en anställning avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande eller om en praktik av sakligt godtagbara skäl avslutas i förtid ska leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75 %) av den sammantagna avtalade anställningstiden eller praktiktiden har fullgjorts.

Åtagandet får fullgöras hos underleverantör:
Leverantören kan fullgöra sitt åtagande genom att sysselsättningen (anställning och/eller praktik) sker hos en eller flera underleverantörer som utför arbete inom ramen för kontraktet. Leverantören ska kunna redovisa hur dessa underleverantörer uppfyller kontraktsvillkoren och ska se till att de medverkar vid uppföljning enligt punkt 3.

2. Rekrytering av personer från avsedd målgrupp
Leverantören är ansvarig för att ta initiativ till rekryteringen (anställning eller praktik) av personer från avsedd målgrupp/er som anges i punkt 1.

Leverantören kan få stöd för sin rekrytering av dessa personer genom att vända sig till [kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen och/eller kommunen eller andra aktörer] som bistår leverantören vid rekryteringen från avsedd målgrupp. Om leverantören genomför rekryteringen på egen hand ska denne kunna styrka att det avser personer från avsedd målgrupp/er.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

3. Uppföljning
[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att och hur leverantören fullföljer sitt åtagande enligt punkt 1 och 2.

Uppföljningen kan komma att ske genom dialog vid exempelvis leverantörsmöten och/eller genom rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts.

Leverantörsmöten
Leverantören ska delta vid leverantörsmöten för att redogöra för hur den uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1. De leverantörsmöten som avses omfattar följande:

Uppstartsmöte: uppstartsmötet äger rum [anges av den upphandlande myndigheten]. Vid uppstartsmötet redogör leverantören för hur den avser att gå till väga, och inom vilken tid, för att uppfylla sitt åtagande enligt punkt 1 samt hur handledningen och introduktion av personerna ska gå till.

Avstämningsmöten: löpande avstämningsmöten bokas in vid behov med hänsyn till omfattningen av kontraktet och antalet personer som sysselsätts enligt kontraktet.

Avslutningsmöte: avslutningsmötet äger rum vid tidpunkt som anges av den upphandlande myndigheten. Vid avslutningsmötet redogör leverantören för de faktiska resultaten av de sysselsättningsfrämjande villkoren, dvs. vilka anställningar och /eller praktikplatser som ingåtts eller erbjudits.

Rapportering om vilka anställningar/praktikplatser som har gjorts
Leverantören ska på begäran och senast vid tidpunkt som bestäms av den upphandlande myndigheten lämna en skriftlig egenrapportering om erbjudna/accepterade sysselsättningar. Leverantören kan lämna uppgifterna enligt bilaga Formulär för egenrapportering av sysselsättning – övergripande nivå.

Rapportering kan begäras vid ett eller flera tillfällen under kontraktstiden.

Om redovisningen lämnas på annat sätt ska leverantören lämna de uppgifter som framgår av bilagan. Leverantören ska på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4. Hantering av brister
Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska rättelse ske inom [den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten].
Vid bristande efterlevnad av åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten. Tiden för att ta fram åtgärdsplanen och för att avhjälpa bristerna ska vara skälig.

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att utfärda vite om leverantören inte vidtar rättelse, inte tar fram en åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt godkänd åtgärdsplan inom angiven tid. Vitet utgår med [antal % av kontraktets värde eller antal kronor per vecka] så länge som bristen kvarstår, dock max [antal] kr. Uppnås maximalt vitesbelopp anses bristen vara väsentlig och den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.]

[(Vid ramavtal) [Den upphandlande myndigheten] har vidare rätt att avstänga leverantören från tilldelning enligt rangordning eller annan avropsordning eller frånta leverantören möjligheten att delta i förnyad konkurrensutsättning så länge som bristen kvarstår.]

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte tar fram åtgärdsplan eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan, om bristerna i båda fallen är väsentliga.

Någon sanktion utgår inte om bristen beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll.