Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ytbehandling av trä, plast och metall

Krav ID
10028:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möblerna ska inte vara ytbehandlade med sådana produkter som är klassificerade, antingen i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen1).

Klassificering enligt CLP-förordningen

Faroklass

Faroangivelse

Akut toxicitet

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Organtoxisk

H370, H371, H372

Cancerframkallande

H3502, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H3602, H3612, H362

Luftvägssensibilisering

H334

Farligt för vattenmiljön

H400, H410, H411

Farligt för ozonskiktet

H420

Om det av tekniska skäl, till exempel spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående, accepteras det om tillförd mängd är mindre än 14 g per m2 yta.

Ytbehandling med krom eller nickel
Produkter som levereras enligt kontraktet ska inte heller vara ytbehandlade med ytbehandlingsprodukter som innehåller krom III eller krom VI. 

Komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (t.ex. armstöd) ska inte ytbehandlas med krom eller nickel.

Observera: Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel och/eller zink accepteras för komponenter (till exempel underreden, ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage avsedda för framför allt offentlig miljö.

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5 viktprocent av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

VOC
Om offererade varor är ytbehandlade med produkter som innehåller flyktiga organiska ämnen (VOC)3 ska påföringsmängden av organiska lösningsmedel vara mindre än 60 g per m2 yta.

Undantag: om den totala mängden tillförd VOC understiger 5 viktprocent räknat på total mängd applicerad ytbehandlingsprodukt eller om mängden tillförd VOC max uppgår till 60 g/m2 yta räknat på total ytbehandlad yta eller belagd yta (till exempel laminat, linoleum, melaminfilm).

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

1Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

2Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

3Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts