Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Märkning av plastdelar

Krav ID
10032:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Plastdelar med större vikt än 100 g ska vara märkta i enlighet med standarderna ”Generisk identifiering och märkning av plastprodukter” (SS-EN ISO 11469:2016) och Plast – symboler och förkortningar” SS-EN-ISO 1043:2011 /Amd 1:2016 (del 1–4) eller likvärdiga standarder. 

Om fyllmedel, flamskyddsmedel eller mjukgörare avsiktligt har blandats i plasten i större proportion än 1 viktprocent ska förekomsten av dessa ämnen också framgå av märkningen, i enlighet med SS-EN-ISO 1043:2011 /Amd 1:2016, del 2–4 eller likvärdig standard.

Märkningen av plastdelarna ska vara väl synlig vid visuell granskning av delarna. Däremot behöver inte märkningen vara väl synlig när möbeln är färdigmonterad.

I undantagsfall kan plastdelar på över 100 g tillåtas förbli omärkta. Detta gäller i följande fall:

  • Märkning skulle påverka plastdelens prestanda eller funktionalitet på ett negativt sätt.
  • Det är inte tekniskt möjligt att märka delen
  • Delen kan inte märkas eftersom det inte finns någon lämplig yta som är tillräckligt stor för att märkningen ska vara läsbar och kunna identifieras av ett återvinningsföretag.

I de ovan nämnda fallen, då delar inte behöver märkas, ska närmare uppgifter om polymertypen och eventuella tillsatser, enligt kraven i SS-EN-ISO 11469:201g och SS-EN-ISO 1043:2011 /Amd 1:2016  (del 1–4) eller likvärdig standard, kunna tillhandahållas på begäran i skriftlig form.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt samt meddela om och varför undantaget från märkning tillämpats. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts