Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Systematiskt arbete med tillgänglighet och universell utformning

Krav ID
11470
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska senast [sex (6) månader eller annan tid som upphandlande organisation anger] efter kontraktsstart ha infört ett systematiskt arbete med universell utformning enligt standarden ”Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster” SS-EN 17161:2019 eller likvärdig standard. 

Det systematiska arbetet ska minst omfatta följande punkter:  

  • Hur möjliga användare, inklusive icke användare1 och användningssammanhang har identifierats. 
  • Hur möjliga användares behov, egenskaper, förmågor och preferenser har analyserats, förståtts och omhändertagits i arbetet.
  • Hur likvärdig användning möjliggörs genom att erbjuda olika lösningsalternativ. 
  • Hur lösningar har utvärderats i förhållande till möjliga användares behov, egenskaper, förmågor och preferenser.

Processerna ska vara dokumenterade, minst omfatta den verksamhet som omfattas av kontraktet och tillämpas under kontraktstiden. 

Kontaktperson ska utses för frågor kring det systematiska arbetet med universell utformning gentemot den upphandlande organisationen

Leverantören ska på begäran kunna lämna uppgifter som visar att kontraktsvillkoret uppfylls.

1Med icke användare avses de personer som inte använder produkterna och tjänsterna idag på grund av att de väljer att inte använda dem eller är utestängda från interaktion på grund av hinder i utformningen. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts