Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Konserveringsmedel i vattenbaserade produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11514
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Vattenbaserade produkter CE-märkta som leksaker ska inte innehålla konserveringsmedel i halter som kräver följande märkning: ”Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion” (EUH208) enligt punkt 2.8 i bilaga II till förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts