Start

Myndighetsrapporter om offentlig upphandling

På denna sida har vi samlat ett urval med forskningsrapporter av intresse för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling.

Vi hoppas att de på olika sätt kan bidra till en bättre förståelse för den offentliga upphandlingens teori och praktik.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar genom att ta fram och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Konkurrensverket (KKV)

KKV är tillsynsmyndighet för upphandlingslagstiftningen och ska även stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Statliga myndigheters skydd mot korruption (RiR 2013:2) 

Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv? (RiR 2011:29)

Statskontoret

Statskontoret genomför på regeringens uppdrag utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken.

Statskontorets publikationer