Start

4 av 5 vill att kommunen tar hänsyn till arbetsvillkor vid inköp

Publicerad 17 december 2021

En klar majoritet av allmänheten tycker enligt en aktuell opinionsmätning att det är viktigt att kommunerna vid inköp tar hänsyn till arbetsvillkoren för de som tillverkar varorna eller utför tjänsterna. Samtidigt är det enligt en undersökning som Upphandlingsmyndigheten gjort mindre än hälften av kommunerna som i hög utsträckning ställer krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

Opinionsmätningen som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten i september visar att 85 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att deras kommun vid inköp tar hänsyn till arbetsvillkoren för de som tillverkar varorna eller utför tjänsterna. Samtidigt visar myndighetens egen uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin att det är 43 procent av kommunerna som i hög utsträckning ställer krav på arbetsrättsliga villkor i upphandlingar och 23 procent som analyserar risken för oschyssta arbetsvillkor.

 – Kommunerna, och även andra upphandlande organisationer, kan bli bättre på att ställa krav på arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar. För att underlätta arbetet med att identifiera inom vilka leveranskedjor det finns risker för oskäliga arbetsvillkor har vi under året utvecklat vår riskanalystjänst, säger Lisa Sennström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Analystjänst för att identifiera risk för oskäliga arbetsvillkor

Riskanalystjänsten underlättar för upphandlande organisationer att identifiera och hantera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden där det finns så kallade högriskprodukter. Det senare innebär att det finns omfattande dokumentation om att det förekommer risker inom områdena:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetares rättigheter
  • Miljöskydd
  • Korruption

Riskanalystjänsten kan användas inför en upphandling för att fastställa vilka krav och villkor som är relevanta att ställa i upphandlingen. Tjänsten kan också vara ett viktigt stöd vid uppföljning.

Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst

Obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor

Det är idag obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt, det vill säga om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor. Det blir ännu tydligare om regeringens förslag att upphandlingsregelverket ska skärpas vad gäller att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter blir verklighet. Då ändras dagens skrivning om ”bör beakta arbetsrättsliga hänsyn” till ”ska beakta arbetsrättsliga aspekter”.  

– Det är ett bra förslag. Vi har tidigare sett att regelverket har betydelse för vilka krav som ställs i upphandlingar. Sedan är det givetvis viktigt att kraven även följs upp för att de ska få verklig effekt, säger Lisa Sennström och tillägger att uppföljningen är den verkliga utmaningen och att riskanalystjänsten kan användas för att prioritera vad som är viktigast.

När lagen 2017 kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor ökade antalet upphandlande organisationer som ställde sådana krav, enligt en undersökning som Upphandlingsmyndigheten tidigare gjort.

Om undersökningarna 

Kantar Sifo har på Upphandlingsmyndighetens uppdrag undersökt allmänhetens attityd till att deras kommun tar hänsyn till arbetsvillkor vid inköp av varor och tjänster. Frågan som ställdes var: Hur viktigt tycker du att det är att din kommun vid inköp av varor och tjänster tar hänsyn till arbetsvillkoren för de som tillverkar varorna eller utför tjänsterna?  

  • 85 procent tycker att det är viktigt (89 procent kvinnor och 81 procent män, signifikant skillnad)

Undersökningen gjordes under perioden 13–17 september 2021. Resultatet bygger på 1 068 webbintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 18–79 år. Resultatet redovisas uppdelat på kön, ålder, inkomst och geografi.  

Upphandlingsmyndighetens egen undersökning avser 2020 och bygger på svar från 207 kommuner av 290. Det ger en svarsfrekvens på 73 procent.

Uppföljning av Nationella upphandlingsstrategin mål 7, 2020
  Andel kommuner
Ställer arbetsrättsliga krav i enskilda upphandlingar i hög utsträckning 43 %
Analys av risk för oschyssta arbetsvillkor vid enskilda upphandlingar i hög utsträckning  23 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten, 2021

Statistiken tas fram som en uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin. Strategin består av 7 mål. Mål 7 är en offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Nationella upphandlingsstrategin

En tidigare undersökning om hur offentlig sektor ställer arbetsrättsliga villkor visar att fler ställer arbetsrättsliga villkor sedan lagstiftningen kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor.

Upphandlingsmyndighetens undersökning om arbetsrättsliga villkor