Start

Förslag på beloppsgräns för efterannonsering

Publicerad 02 mars 2021

Sedan den 1 januari 2021 finns en utökad skyldighet att efterannonsera upphandlingar. Vi har fått många frågor om det innebär att alla upphandlingar ska efterannonseras och tvingats konstatera att rättsläget är oklart. Nu har lagstiftaren presenterat ett utkast till lagrådsremiss där en nedre beloppsgräns på 100 000 kronor föreslås.

För att skapa förutsättningar för bättre och mer digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik trädde ett antal lagändringar i kraft den 1 januari 2021. Inte minst utökades skyldigheten att efterannonsera upphandlingar under tröskelvärdena.

Bestämmelsen som reglerar skyldigheten saknar en nedre beloppsgräns för när efterannonsering ska ske. Enligt sin lydelse skulle alltså regelverket innebära att efterannonsering ska gälla från första kronan. Det skulle leda till orimliga resultat och kan knappast vara lagstiftarens avsikt.

Nu har lagstiftaren presenterat ett utkast till lagrådsremiss. I remissen föreslås en nedre beloppsgräns på 100 000 kronor för att upphandlingar under tröskelvärdena ska efterannonseras.

– Det oklara rättsläget kring efterannonsering är inte tillfredsställande. Vi har uppmärksammat detta och efterfrågat att lagstiftaren klargör vad det är som gäller. Vi välkomnar därför att lagstiftaren nu presenterat ett förslag på en nedre beloppsgräns, säger chefsjurist Anders Asplund på Upphandlingsmyndigheten.

Utkastet till lagrådsremiss innehåller även andra delar, bland annat att det ska införas lagstadgade tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 mars.

Utkast till lagrådsremiss