Start

Högre beloppsgräns för efterannonsering efterfrågas

Publicerad 24 mars 2021

Vi välkomnar i vårt svar på utkastet till lagrådsremissen - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar - förslaget om en nedre beloppsgräns för efterannonsering under tröskelvärdena. Men vi skulle hellre se en högre gräns än den som föreslås. I svaret efterlyser vi även sanktionsmöjligheter vid underlåtenhet att efterannonsera och tydlighet om vad som gäller om man inte annonserar i en annonsdatabas som är registrerad.

Sedan den 1 januari 2021 finns en utökad skyldighet att efterannonsera upphandlingar. Vi har fått många frågor om det innebär att alla upphandlingar ska efterannonseras och tvingats konstatera att rättsläget är oklart.

Nu har lagstiftaren presenterat ett klargörande. I ett lagförslag i utkastet till lagrådsremissen En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar föreslås att alla upphandlingar med ett värde över 100 000 kronor ska efterannonseras. Vi är i remissvaret positiva till att skyldigheten att efterannonsera kopplas till en beloppsgräns. Det skapar förutsägbarhet och tydlighet. Men beloppsgränsen borde vara högre än den föreslagna.

– Vi hade helst sett att beloppsgränsen för efterannonsering är densamma som direktupphandlingsgränsen. Det hade på ett bättre sätt balanserat behovet av uppgifter för statistik och uppgiftslämnarbördan för upphandlande organisationer, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Syftet med lagändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet är att skapa förutsättningar för bättre och mer digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik. Förutom att skyldigheten att efterannonsera utökades blev det obligatorisk att annonsera offentliga upphandlingar i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Men i regelverket finns inga sanktioner kopplade till skyldigheterna.

– Vi efterlyser sanktionsmöjligheter mot de som inte efterannonserar eller inte annonserar i en registrerad annonsdatabas. Eftersom det är uppgifter från annonser som ligger till grund för upphandlingsstatistiken är det viktigt för statistikens kvalitet att regelverket följs, säger Inger Ek.

I remissvaret betonar vi även behovet av statistik om överprövning på upphandlingsområdet. Det är ett viktigt verktyg för uppföljning av effekten av olika lagstiftningsåtgärder. Statistiken om överprövningar bör därför ingå i statistiken på upphandlingsområdet. Det gör den inte idag.

I vårt svar på lagrådsremissen kommenterar vi även utförligt de förslag som rör överprövningar av offentliga upphandlingar.

Upphandlingsmyndighetens yttrande över utkast till lagrådsremiss