Start

Ingen upphandlingsplikt mellan statliga myndigheter

Publicerad 11 juni 2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny vägledande dom slagit fast att anskaffningar mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. En statlig myndighet har därför inte heller rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

– Det är en principiellt viktig dom. Frågan huruvida anskaffningar mellan statliga myndigheter är upphandlingspliktiga har varit omdiskuterad alltsedan LOU trädde i kraft 1994. De oklara spelreglerna har varit problematiska. Därför är det mycket tillfredsställande att HFD nu i denna välskrivna dom tydligt klargör rättsläget, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund och tillägger att domen dessutom bekräftar  den bedömning som bland annat myndigheten själv gjort och framhållit i tidigare remissvar.

Målet som Högsta förvaltningsdomstolen prövat

Statliga myndigheter ska genomföra sina upphandlingar enligt det upphandlingsrättsliga regelverket. Statliga myndigheter kan också vara leverantörer och har då som utgångspunkt rätt att begära överprövning. I det mål som HFD nu prövat var dock både den upphandlande myndigheten och den leverantör som begärt överprövning statliga myndigheter under regeringen. Frågan i målet var om en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Sammanfattning av domen

HFD konstaterade att de båda statliga myndigheterna ingår i samma juridiska person, staten, och att de inte kan ingå civilrättsligt bindande avtal med varandra. Inför domstol företräder de inte sig själva utan staten, inom sina respektive verksamhetsområden.

HFD framhöll vidare att det av EU-domstolens praxis framgår att det upphandlingsrättsliga regelverket är tillämpligt endast med avseende på avtal som ingås mellan en upphandlande myndighet och en från den myndigheten fristående fysisk eller juridisk person. Inom en och samma juridiska person kan det inte, på det sätt som krävs, uppkomma rättsligt bindande skyldigheter vars fullgörande går att uppnå genom rättsliga åtgärder.

HFD fann därför att det upphandlingsrättsliga regelverket inte är tillämpligt på en anskaffning mellan två statliga myndigheter under regeringen.

Vidare anförde HFD att en förutsättning för talerätten är att en leverantör har eller har haft ett intresse av att ingå avtal i den aktuella upphandlingen, och i detta ligger att upphandlingen ska kunna resultera i ett avtal som är rättsligt bindande. Eftersom det inte är möjligt när den upphandlande myndigheten och leverantören ingår i samma juridiska person, fann HFD att den statliga myndighet som begärt överprövning saknade talerätt.

Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad den 10 juni 2021 i mål 4998-20: