Start

Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler

Publicerad 03 juni 2021

Torsdagen den 3 juni 2021 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag om ett förenklat regelverk för icke direktivstyrda upphandlingar. Flera av de förslag som lämnas ligger i linje med vad vi tidigare argumenterat för.

I lagrådsremissen behandlas Förenklingsutredningens förslag från 2018 avseende förenklingar av det icke-direktivstyrda regelverket för upphandlingar. I remissen behandlas även förslagen om ändringar av bestämmelserna om efterannonsering som regeringen lämnade förra året i ett utkast till lagrådsremiss om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Ett enklare och mer flexibelt regelverk

Enligt regeringens förslag ska den nuvarande regleringen i 19 kap. LOU, 19 kap. lagen LUF och 15 kap. LUFS ersättas med två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar. Regelverket ska enbart ge ramarna och lämna utrymme för upphandlande myndigheter och enheter att själva utforma förfarandena.  Det föreslås också en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.

– Ett nytt kapitel för direktupphandlingar kommer förhoppningsvis att göra det tydligare för de upphandlande organisationerna när de olika regelverken får tillämpas, säger chefsjurist Anders Asplund på Upphandlingsmyndigheten.

Höjd direktupphandlingsgräns

Direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster föreslås höjas upp till tröskelvärdena, det vill säga cirka 7,7 miljoner kronor enligt LOU. Direktupphandlingsgränsen för övriga tjänster och varor och byggentreprenader föreslås bli 700 000 kronor enligt LOU respektive 1,2 miljoner kronor enligt LUF och LUFS.

Beloppsgräns för efterannonsering

I lagrådsremissen finns även ett förslag om att upphandlande organisationer inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. Vi har tidigare uppmärksammat lagstiftaren på det i dagsläget oklara rättsläget kring efterannonsering och efterfrågat att lagstiftaren klargör vad det är som gäller.

– Vi välkomnar att regeringen nu presenterat ett förslag på en nedre beloppsgräns. Det är särskilt positivt att man höjt förslaget på beloppsgräns till 700 000 kronor, menar Anders Asplund.

Regeringen har lyssnat på Upphandlingsmyndigheten

Vi och flera andra remissinstanser har tidigare yttrat sig över såväl Förenklingsutredningens förslag som det tidigare utkastet till lagrådsremiss. I den nya lagrådsremissen har våra synpunkter i många delar tillmätts stor betydelse.

– Det är glädjande att regeringen har hörsammat många av de synpunkter som vi lämnat i våra tidigare remissvar, säger Anders Asplund.

Vad händer nu?

I utkastet föreslås att ändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2022. Utkastet ska dock först granskas av både Lagrådet och riksdagen. Vi kommer att följa den fortsatta lagstiftningsprocessen med intresse. 

Regeringens pressmeddelande - Förslag om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet

Lagrådsremiss: Ett förenklat upphandlingsregelverk