Start

Så kan man bygga nytt till lägre pris – och klimatsmart

Publicerad 14 april 2021

Det sägs ofta att nybyggnation är både dyrt och svårt. Men det måste inte vara så. Sveriges Allmännytta erbjuder sina medlemmar ett ramavtal som gör det möjligt att bygga standardiserade byggnader till låga priser. Dessutom har de förenklat upphandlingsprocessen för de kommunala bostadsbolagen.

Att bygga nytt innebär för de flesta en komplicerad upphandlingsprocess följt av en lika komplicerad, och även dyr, byggprocess. Det har omöjliggjort nyproduktion på många platser, framför allt på mindre orter där betalningsviljan inte motsvarar slutpriset.

– Ett byggprojekt blir dyrt när allt är nytt. När allt ska tas fram från början, vet man inte vilka risker man behöver ta höjd för och om projektering sker för första gången blir det höga kostnader, säger Sofia Heintz på Sveriges Allmännytta.

Lägre pris och minskad klimatpåverkan

För att möjliggöra nyproduktion på fler platser genomförde Sveriges Allmännytta en ny typ av upphandling av så kallade Kombohus, som resulterade i ett ramavtal. Det första ramavtalet implementerades 2010 med syftet att sänka den generella prisnivån för att bygga nya bostäder och få fler att arbeta med standardiserat byggande.

Det senaste ramavtalet tecknades 1 juni 2020 och löper till 31 maj 2026. I det har även ett klimatperspektiv lyfts in genom krav på beräkning av husets klimatpåverkan och det ges en möjlighet att välja hus efter lägst klimatbelastning, eller bäst energiprestanda.

Redan i upphandlingen av det första ramavtalet 2010 beräknades energiförbrukningen till 25 procent lägre än de krav som då gällde i Boverkets byggregler, vilket innebär att Kombohus räknas som en lågenergibyggnad.

Tar tillvara på upprepningseffekterna

Det centrala i ramavtalet är det som kallas industriella processer. Genom att standardisera projektering och produktion får man upprepningseffekter som ger en effektivare produktion och därmed pressas priserna.

–  Det grundläggande i en industriell process är lärandet. Man måste förstå vad som har gått bra och vad som har gått dåligt och använda det igen i nästa projekt, säger Sofia Heintz.

Sparar tid och förenklar processen

Sveriges Allmännyttas egen rapport, 10 år med Kombohus, visar att många anser att ramavtalet sparar tid genom att förenkla både upphandlings- och byggprocessen. Även möjligheten att bedöma kost­nader och förutsäga och hantera risker är bättre. Slutsatsen är att de allmännyttiga bostadsföretagen genom förenklad upphandling och produktion fått ett verktyg för att kunna bygga prisvärda bostäder. Effekten har varit särskilt tydlig för bostadsbolag som inte bygger ofta eller bygger bostäder för målgrupper med en svagare ställning på bostadsmarknaden.

Totalt har 9 500 bostäder byggts eller beställts i 113 kommuner. I det senaste ramavatalet, som löper från 1 juni 2020, finns möjlighet att bygga upp till 25 000 bostäder.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om Sveriges Allmännyttas upphandling av Kombohus.

Läs hela exemplet på vår webbplats 

Bidra till hållbar samhällsbyggnad