Start

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Publicerad 28 oktober 2021

Regeringen föreslår att regelverket som styr offentlig upphandling blir tydligare vad gäller att ta hänsyn till hållbarhet. Den nuvarande skrivningen: ”en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling” skärps. ”Bör” ändras till ”ska” och hållbarhet omfattar fler områden, bland annat klimat och djurskydd. Upphandlingsmyndigheten välkomnar förslaget som nu går ut på remiss.

– Vi föreslog tidigare i år för regeringen att ”bör beakta hänsyn” ändras till ”ska beakta hänsyn” i upphandlingsregelverket. Vi välkomnar därför förslaget och tycker att det är bra att regeringen tydligt pekar ut sex viktiga områden, bland annat klimatet, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Förslaget till ny skrivning i remissen är: ”Upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Myndigheten ska även beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter, när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte”.

– Med den här reformen vill vi markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Vi vill flytta fokus från juridiken till den goda affären där viktiga samhälls­intressen – såsom klimatet, männi­skors hälsa och djuromsorg – står i fokus, säger civilminister Lena Micko.

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av cirka 800 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Den samlade offentliga köpkraften kan rätt använd vara ett viktigt verktyg för att nå samhällsmål.  

När det gäller klimatet är påverkan till följd av offentliga inköp stor. År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt vår miljöspendanalys. Kommunerna och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen stod för drygt hälften av den totala klimatpåverkan. 

Regeringens förslag går nu ut på remiss. Sista dagen att svara på remissen är den 31 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Betydande miljöpåverkan från offentliga inköp

Regeringens pressmeddelande