Start

Stort bortfall av uppgifter påverkar statistiken

Publicerad 05 oktober 2021

Upphandlingsmyndigheten har analyserat de uppgifter för statistikändamål som sedan den 1 januari samlas in från registrerade annonsdatabaser. Analysen visar ett mycket stort bortfall för vissa uppgifter, särskilt gällande efterannonser. Det påverkar den statistik som ska publiceras 2022. Myndigheten vill se en nationell annonsstandard och uppmanar upphandlande organisationer att efterannonsera sina upphandlingar.

Registrerade annonsdatabaser är sedan den 1 januari 2021 skyldiga att lämna uppgifter om och från annonser om upphandling till Upphandlingsmyndigheten. Det är en följd av lagen om upphandlingsstatistik som började gälla den 1 juli 2020. Syftet med lagen är att skapa förutsättningar för att ta fram digitalt tillgänglig upphandlingsstatistik av hög kvalitet. Myndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat kvaliteten på den data som hittills samlats in.

– Lagen är i grunden bra, men om den data som samlas in ska hålla hög kvalitet förutsätter det att regelverket följs. Vår analys visar att det finns ett mycket stort bortfall av flera viktiga uppgifter och att många efterannonser helt saknas, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Efterannonsering avgörande för statistikens kvalitet

För närvarande saknas efterannonser för 7 av 10 upphandlingar som har annonserats och i många efterannonser saknas det viktiga uppgifter. Ett exempel är uppgifter om antal anbud som saknas i hälften av de efterannonser som inkommit. Utan uppgifter om antal anbud går det inte att analysera företagens intresse för att delta i upphandling.

Upphandlande organisationerna kan göra stor skillnad för att minska bortfallet och förbättra statistiken.

– Vi uppmanar alla upphandlande organisationer att följa regelverket och att fylla i fullständiga uppgifter i annonser och efterannonsera sina upphandlingar. Det är inte för sent att publicera sin efterannons om man har glömt att göra det tidigare och det är helt avgörande för att vi 2022 ska kunna publicera upphandlingsstatistik av hög kvalitet, säger Andreas Doherty.

Nationell annonsstandard en viktig del av lösningen

Myndigheten kommer att diskutera bortfallet med såväl annonsdatabaserna som lagstiftaren. Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska bortfallet är enligt myndigheten att införa en nationell annonsstandard. En annonsstandard skulle reglera innehållet och utformningen av annonser på ett mycket mer precist och tydligt sätt än idag. Genom att införa en nationell annonsstandard blir det enklare för annonsdatabaserna att utforma enhetliga annonsformulär. På så vis säkerställs att upphandlande organisationer fyller i uppgifter korrekt och på samma sätt.   

Förutom uppgifter i efterannonser är bortfallet stort när det gäller exempelvis utvärderingsgrund, beräknat värde vid tidpunkten för anbudsinfordran och om det i upphandlingen ställs krav på miljömässig eller social hållbarhet samt innovation.

– Vi kommer med utgångspunkt från analysen att se över det stöd som finns på vår webbplats kopplat till annonsering och innehållet i annonser och tydliggöra där det är möjligt, avslutar Andreas Doherty och tillägger att vilka uppgifter som ska finnas i annonser och efterannonser för upphandlingar under tröskelvärdena i huvudsak framgår av 14 – 14 d §§ upphandlingsförordningen (2016:1162).

För att ta del av rapporten Redovisning av regeringsuppdrag om ökad kvalitet i statistiken på upphandlingsområdet kontakta registrator@uhmynd.se.

Lag om upphandlingsstatistik (2019:668)

Upphandlingsförordning (2016:1162)