Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för drivmedel

Publicerad 17 mars 2021

Ett av de svenska klimatmålen är att utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030. År 2020 publicerade vi nya hållbarhetskriterier för fordon. Nu har vi tagit fram ett förslag på uppdaterade kriterier för drivmedel. Vi vill gärna ha synpunkter på förslaget senast den 6 april.

Klimatpåverkan från drivmedel är betydande och skillnaden mellan olika drivmedel är stor. Det viktigaste för en upphandlande organisation som vill minska sin klimatpåverkan är valet av fordon. Det avgör om det är möjligt att köra med förnybara drivmedel eller inte. Men valet av fordon påverkas samtidigt av tillgången på drivmedel.

– Den upphandlande organisationen måste därför ha en strategi för omställning till fossilfrihet som omfattar både fordon och drivmedel och som utgår från lokala och regionala förutsättningarna, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.  

Förutom klimatpåverkan finns det flera andra hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till vid upphandling av drivmedel, exempelvis luftkvalitet, biologisk mångfald och social hållbarhet.

Kriterier för drivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten

För att minska klimatpåverkan från drivmedel finns sedan 2018 den så kallade reduktionsplikten. Den innebär att drivmedelsleverantörer har krav på sig att sänka utsläppen av växthusgaser genom att blanda hållbara biodrivmedel i bensin och diesel.

Att införa ytterligare miljökrav för de drivmedel som regleras av reduktionsplikten är ett komplicerat sätt att ställa krav vid upphandling, enligt Heini-Marja:

– Vi har därför inga kriterier för minskad klimatpåverkan på diesel eller bensin utöver det som regleras av reduktionsplikten. Våra kriterier omfattar bara drivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten.

Stationstankning och bulkinköp

Offentlig sektor köper framför allt drivmedel för rese- och transporttjänster i egen regi. Det är drivmedel till bland annat hemtjänstens bilar, blåljus- och utryckningsfordon samt fordon för transporter mellan sjukhus. Det finns även drivmedel som används för olika typer av motorredskap.

Hållbarhetskriterierna för drivmedel är uppdelade i kriterier för stationstankning och bulkinköp. Bulkinköp avser en direktleverans av drivmedel med tankbil till en av beställaren förutbestämd plats, tank eller cistern.

Kriterierna omfattar i dagsläget exempelvis el-laddning, vätgas, fordonsgas, biodiesel HVO, biodiesel FAME/RME, etanol, alkylatbensin, bensin, dieselbränsle i miljöklass 1 och gasol. Klimatkraven omfattar endast drivmedel med låga växthusgasutsläpp.

Välkommen att lämna synpunkter

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer drivmedel. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 6 april är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Synpunkter lämnas på svarblanketten och skickas till heini-marja.suvilehto@uhmynd.se

Svarstiden har passerat.