Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för leksaker och material för kreativt skapande

Publicerad 30 november 2021

Barn växer och deras organ är inte är fullt utvecklade, de är därför känsligare för hälsoskadliga ämnen än vuxna. Hälsoskadliga ämnen kan finnas i leksaker och skapandematerial som barn kommer i kontakt med. Vi har därför uppdaterat och skärpt kraven på sådana ämnen samt utvecklat nya krav för allergiframkallande konserveringsmedel. För att bidra till mer cirkulära plastflöden har vi även utvecklat ett nytt krav på plastförpackningar. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 28 januari.

En studie gjord på Danmarks Tekniske Universitet visar att plastleksaker kan innehålla kemikalier i så stora mängder att det kan anses potentiellt hälsoskadligt för barn. Det rör framför allt mjukgörare, flamskyddsmedel och doftämnen. Att ställa krav i offentlig upphandling är ett sätt att minska risken för hälsoskadliga ämnen i leksaker.

Att utsättas för skadliga ämnen kan ge effekter långt senare i livet och barn är känsligare än vuxna, bland annat eftersom de fortfarande växer och deras organ inte är fullt utvecklade. Några exempel på effekter är eksem, allergi och astma samt hormonstörande effekter som på längre sikt kan leda till fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, för tidig pubertet samt svårigheter att själv få barn.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla produkter till barn med begränsat innehåll av hälsoskadliga ämnen och med mer cirkulära plastförpackningar. Kriterierna omfattar leksaker och skapandematerial samt föreslås att även omfatta idrottsmateriel avgränsat till bollar och yogamattor/lekmattor.

Kriterier i tre undergrupper

Produkter CE-märkta som leksaker  

  • Uppfyller specifika säkerhetskrav för leksaker.
  • Produkter som främst bör användas i förskola.  

Skapandematerial

  • Ändrat från tidigare hobbymaterial. 
  • Omfattar produkter som behövs för den pedagogiska verksamheten trots att de inte är CE-märkta, till exempel lim, vissa färger och tyger.

Idrottsmateriel

  • Har inte tidigare funnits med bland kriterierna.
  • Kriterierna omfattar bara bollar och yogamattor/träningsmattor.

Webbstöd kompletterar kriterierna

Beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för vilka hållbarhetskrav som kan ställas i upphandlingen. Kriterierna har därför kompletterats med ett webbstöd som bland annat belyser detta. Webbstödet tar även upp vikten av att avtalet implementeras i alla berörda delar av organisationen för att de krav som ställts i upphandlingen verkligen ska få effekt på de produkter som köps in.

Nya krav på konserveringsmedel och plastförpackningar

Förslaget innehåller två nya hållbarhetskriterier. Det ena ställer krav på innehåll av vissa sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel i vätskor. Det andra ställer krav på mer cirkulära plastförpackningar.   Lagstiftningen för bly har skärpts, vilket innebär att nivån i de nuvarande kriterierna för migration av bly (bly som läcker ut från leksaker) och innehåll av bly i hobbymaterial utgår på grund av att de ligger på lagnivå.   I förslaget är kriterierna indelade i tre undergrupper, en för CE-märkta leksaker, en för skapandematerial som inte är CE-märkt samt en för idrottsmateriel (bollar och yogamattor/lekmattor) som inte är CE-märkt. Anledningen är att leksaker regleras genom och testas enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet). Därför kan man ställa striktare krav på leksaker än på de andra de andra undergrupperna. Idrottsmateriel är ett nytt område för hållbarhetskriterier, där vi valt att börja med några få krav.

Vem kan lämna synpunkter? 

Fram till den 28 januari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta. 

Använd svarsblanketten, som du skickar till anette.svensson@uhmynd.se, när du lämnar dina synpunkter.  

Svarsblankett externa synpunkter leksaker

Förslag på nya kriterier

Förslag på webbstöd