Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för textilier

Publicerad 20 januari 2021

Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Störst miljöpåverkan har produktionen, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Vi har därför tagit fram förslag på nya kriterier som gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav på produktionen och på ökad cirkularitet. Vi har också uppdaterat och skärpt kraven på ingående kemikalier. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 26 februari.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla textilier som producerats på ett sätt som minskar påverkan på miljön. Genom att ställa krav på kemikalier, rening, återbruk och återvinning kan mer hållbara textilier upphandlas. Kriterierna omfattar kläder för inomhus- och utomhusbruk, bäddtextil, handdukar och inredningstextil men även textilier med specialfunktioner som vattentäta eller flamskyddade textilier.

Kriterierna har kompletterats med ett webbstöd för att belysa att de beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för miljöpåverkan. Webbstödet tar bland annat upp vikten av behovsanalys samt vilka val som kan göras för att minska miljöbelastningen genom att öka textiliernas livslängd.

Krav på rening av avloppsvatten och insamling av textilier

Förslaget innehåller två nya hållbarhetskriterier. Det ena ställer krav på att avloppsvatten från tillverkningsprocessen ska renas innan det släpps ut. Det andra ställer krav på insamling av kasserade textilier för återanvändning eller återvinning.

Vi har också uppdaterat och skärpt kriterierna som ställer krav på miljö- och hälsofarliga ämnen eftersom de är en stor del av den miljö- och hälsomässiga belastningen hos de färdiga textilierna. De kriterier eller delar av kriterier som nu omfattas av EU-lagstiftning om långlivade organiska föreningar (POPs-förordningen) och om kemikalier (REACH) har utgått.

För att förenkla användningen av kriterierna föreslår vi också att kriterierna ska delas in i två undergrupper, en med generella kriterier och en med kriterier för textilier med specialfunktioner. Detta för att ännu tydligare skilja ut de kriterier som bara ska användas vid upphandling av textilier som ska ha specialfunktioner som vattentät och vattenavvisande funktion eller flamskydd.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 26 februari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av textilier är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Använd svarsblankett när du lämnar dina synpunkter.

Svarstiden har passerat.