Start

Välkommet stärkt skydd för visselblåsare

Publicerad 28 maj 2021

Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Lagregleringen innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Förslaget kommer att göra det lättare och tryggare att visselblåsa.

Lagregleringen om rapportering av missförhållanden gäller i all privat och offentlig verksamhet och är en förstärkning av dagens visselblåsarlag. Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021 och genom det införlivas EU:s visselblåsardirektiv i svensk lag. 

- Antikorruptionsfrågan är ständigt aktuell och vi välkomnar därför en förstärkt visselblåsarlag. En förstärkning av skyddet för visselblåsare är viktig för att komma till rätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer, när det behövs. Det kan till exempel gälla fusk i offentlig upphandling, konstaterar generaldirektör Inger Ek. 

I den nya lagen kommer det att ställas krav på kanaler eller funktioner för rapportering. Den enskilde ska känna sig trygg och det ska vara tydligt hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt.  

Verksamheter med minst 50 arbetstagare blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter ska vara skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler. Kommuner och regioner ska ha möjlighet att ha samordnade kanaler och förfaranden med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

- Offentlig upphandling omsätter cirka 800 miljarder per år. När det handlar om så mycket pengar finns det alltid risker. Även om Sverige på många sätt varit framgångsrika på att bekämpa korruption i offentliga affärer ser vi återkommande att oegentligheter fortfarande förekommer. Därför är det bra med ytterligare verktyg för att upptäcka oegentligheter för att i förlängningen bättre kunna motverka dem, fortsätter Inger Ek.

Det ska även bli möjligt att visselblåsa inom ett visst område till en myndighet genom särskilda kanaler. Det kommer därför att införas externa rapporteringskanaler hos de myndigheter som kommer att utses av regeringen. 

I den nya lagen kommer fler att omfattas av skyddet för visselblåsare. Den kommer att omfatta anställda, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget. Regeringen föreslår också att uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

Regeringens proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

Förebygg korruption vid offentlig upphandling