Start

Allmännyttan omfattas av LOU

Publicerad 11 juli 2022

Upphandlingsmyndigheten avstyrker i sitt remissvar på utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” förslaget att Allmännyttan inte längre ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Utredningens förslag handlar om redaktionella ändringar och förändrar inget i sak. Allmännyttan är offentligt styrda organ och ska därför enligt LOU och EU-direktiv omfattas av upphandlingsregelverket slår myndigheten fast.

Utredningen föreslår att lydelsen i 1 kap. 18 och 22 §§ LOU ska ändras. Syftet med förändringen är att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte längre ska omfattas av upphandlingslagstiftningen, som utredaren anser är en överimplementering av begreppet offentligt styrt organ i EU-direktiv 2014/24/EU. Att formulera om lagtexten kommer inte att göra någon skillnad enligt Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

– Bestämmelserna i 1 kap. 18 och 22 §§ LOU införlivar redan i dag direktivets regler på ett korrekt sätt. De språkliga ändringar som utredningen föreslår ändrar inget i sak och är därför meningslösa.

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag omfattas enligt svensk domstol av LOU. Upphandlingsmyndigheten delar inte utredningens uppfattning att den domstolspraxis som utvecklats här i landet avseende offentligt styrda organ inte skulle vara i linje med EU-rätten.

– Allmännyttiga kommunala bostadsbolag är enligt vår uppfattning offentligt styrda organ enligt både LOU, bakomliggande direktiv och EU-domstolens praxis och omfattas därför av upphandlingsplikt. Bolagens huvudsakliga syfte är inte att generera vinst utan att långsiktigt tillgodose kommunernas behov av bostäder till kommuninvånarna, konstaterar Anders Asplund.

Skälet till att utredningen vill att Allmännyttan inte längre ska omfattas av LOU är att regelverket enligt utredaren innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag får högre kostnader jämfört med privata fastighetsägare.

– Utredaren har gått på Allmännyttans uppgifter om att LOU gör det dyrare och har inte gjort någon egen analys. Vi anser att det inte råder någon motsättning mellan att följa LOU och att göra goda affärer, säger Anders Asplund.

Upphandlingsmyndighetens remissvar på utredningen

Sänk tröskeln till en god bostad – Betänkande av Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14)

Relaterade artiklar

Konkurrensverket: Förslag att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt

DN Debatt den 16 juni 2022: ”Allmännyttan blundar för risken med korruption”