Start

Ändringar i statsstödsreglerna under 2022

Publicerad 15 november 2022

Offentlig sektors möjligheter att ge statsstöd regleras framför allt av EU-rätten. Hittills i år har EU-kommissionen ändrat statsstödsreglerna vid sex tillfällen och fler ändringar väntas komma inom en nära framtid.

Ändringar som gjorts hittills

Under år 2022 har kommissionen gjort följande ändringar i statsstödsreglerna:

  • Den 18 februari beslutades om riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi.
  • Den 23 mars beslutades om ett tillfälligt statsstödsregelverk med anledning av Rysslands kring mot Ukraina. Detta regelverk har därefter förlängts och ändrats den 20 juli och den 28 oktober.
  • Den 20 juni inleddes utfasningen av de tillfälliga statsstödsreglerna som har gällt med anledning av covid-19.
  • Den 19 oktober beslutades nya statsstödsriktlinjer för forskning, utveckling och innovation.

Kommande regeländringar

Under sommaren slöts en politisk överenskommelse i EU om ett nytt statsstödsregelverk riktat mot företag som är verksamma inom EU men som fått subventioner från länder utanför EU. Dessa nya regler väntas antas av rådet och parlamentet innan årsskiftet.

EU-kommissionen håller också på att se över andra statsstödsregelverk som har stor påverkan på möjligheterna att lämna stöd i Sverige. Det inkluderar den allmänna gruppundantagsförordningen, reglerna om stöd till fiske, jordbruk och järnvägsföretag samt riktlinjerna för bredbandsstöd. Dessa regeländringar väntas både före och efter årsskiftet. Under 2023 väntas även förändringar av reglerna om de minimis-stöd.

Kommissionens tidsplan för regelöversynen (på engelska)

Lägre tröskelvärden för transparensredovisning

Det paket av regler som antas kring årsskiftet kommer att introducera lägre tröskelvärden för när statsstöd ska transparensredovisas i webbverktyget TAM. Det innebär att myndigheter, kommuner och regioner som lämnar stöd kommer att behöva offentliggöra information om fler stödbeslut än tidigare. De lägre tröskelvärdena för transparensredovisning träder i kraft under 2023.

Regeringskansliet, enheten för marknad och konkurrens, och Tillväxtanalys anordnar ett digitalt informationsmöte den 8 december i statsstödsnätverket för myndigheter dit även kommuner och regioner är välkomna. För mer information om mötet, kontakta n.statsstod@regeringskansliet.se

Rapportering av statsstöd

Upphandlingsmyndighetens webbstöd

Upphandlingsmyndigheten bevakar de statsstödsfrågor som kan beröra kommuner och regioner och uppdaterar löpande informationen på webbplatsen utifrån de regeländringar som beslutas. Vi gör också kontinuerligt förbättringar för att stödet ska bli lättare att ta del av.

– Vi är tacksamma för synpunkter både om vad vi gör bra och vad vi skulle kunna göra bättre utifrån vårt uppdrag att ge kommuner och regioner vägledning i statsstödsfrågor, säger Magnus Lindbäck, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Om statsstödsreglerna