Start

Efter renovering är Nationalmuseum nu ett museum för alla

Publicerad 22 november 2022

För att vara en plats för alla, var universell utformning utgångspunkten när en omfattande renovering av Nationalmuseum genomfördes. Statens fastighetsverk (SFV) lyckades i nära samarbete med Nationalmuseum göra en komplex byggnad med ett kulturarv till ett modernt museum, där alla nu kan ta del av konsten. Inspireras av hur de lyckades främja god kvalitet genom hela renoveringsprocessen, där väl genomförda upphandlingar var en viktig del.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i offentliga byggnader eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar människor. Offentlig sektor bör vara en förebild för att skapa miljöer där alla känner sig inkluderade. Ett verktyg för att skapa och ta tillvara goda livsmiljöer är väl genomförda upphandlingar.

I nära samarbete med Nationalmuseum lyckades SFV främja god kvalitet genom hela renoveringsprocessen av ett mycket komplext objekt, och skapa ett universellt utformat modernt museum för alla. Samtidigt som viktiga kulturhistoriska värden bibehölls.

Över 3000 personer och 50 yrkesgrupper samarbetade genom hela renoveringen för att skapa en väl fungerande museibyggnad. Kompetenser som bland andra byggprojektledare, arkitekter, kulturarvspecialister, tillgänglighetsexperter, ansvarig för gestaltning, pedagoger och ansvarig för upphandling och inköp samarbetade under hela ombyggnationen från planering till genomförande.

Utmaningen och komplexiteten med renoveringen av Nationalmuseum var att förutom krav på tillgänglighet fanns det även andra viktiga perspektiv och krav att ta hänsyn till som bland annat att bevara ett kulturarv, och rigorösa krav på säkerhet och miljö.

Nationalmuseum - ett museum för alla efter omfattande renovering