Start

Förslag om biodrivmedel riskerar motverka miljöinitiativ

Publicerad 15 februari 2022

Regeringens förslag att slopa skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel kan leda till ökade kostnader för upphandlande organisationer. Det gör det svårare för exempelvis kommuner att vara en drivande kraft för innovation och utveckling skriver Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar på promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Bakgrunden till regeringens förslag är att den nuvarande skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel kräver statsstödsgodkännande av EU-kommissionen. Eftersom biodrivmedel som kommer från livsmedels- och fodergrödor har ökat på senare år finns risk för att kommissionen inte kommer att godkänna statsstöd i framtiden.

Vi är kritiska till förslaget och efterfrågar bland annat ytterligare utredning vad gäller påverkan på utveckling och innovation.

– Om skattebefrielsen inte kvarstår för finns risk för att redan beslutade miljömål hos upphandlande organisationer påverkas negativt, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Det är inte uteslutet att kommissionen skulle kunna godkänna statsstöd i form av skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel oavsett ursprung även nästa gång en ansökan görs. Skattebefrielse av biodrivmedel som inte framställs av livsmedels- och fodergrödor skulle kunna vara ett möjligt alternativ.

– Vi vill i första hand att skattebefrielsen kvarstår. Om det inte är möjligt föreslår vi fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel som inte kommer från foder- och livsmedelsgrödor. Det vill säga biodrivmedel som kommer från exempelvis från restprodukter och avfall, säger Heini-Marja Suvilehto.

Regeringen har meddelat att man inom kort avser att lämna in en ansökan om fortsatt skattebefrielse till EU-kommissionen.

Remissvar: Promemorian rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten (I2021/03379)

Pressmeddelande: Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel