Start

Lagförslag förtydligar förväntningar

Publicerad 01 februari 2022

Upphandlingsmyndigheten tillstyrker regeringens förslag att göra det obligatoriskt att beakta samhällsintressen, som exempelvis klimatet, vid offentlig upphandling. I remissvaret betonar myndigheten dock att även om bestämmelsens signalvärde kan bidra till att dessa intressen uppmärksammas mer i inköpsprocessen är det sannolikt inte lagändringen i sig som kommer att leda till förändring.

I promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid upphandling (DS 2021:31) förslår regeringen att det vid offentlig upphandling ska bli obligatorisk att ta hänsyn till exempelvis klimatet, djuromsorg och människors hälsa. Förslaget ligger i linje med såväl Sveriges klimatmål som målen i Agenda 2030 och nationella upphandlingsstrategin.

– Vi välkomnar initiativ som syftar till att främja att samhällsintressen beaktas vid offentlig upphandling. Lagändringen bidrar till att förtydliga lagstiftarens förväntningar på de upphandlande organisationerna att använda sin köpkraft, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, och tillägger att den offentliga upphandlingen omsätter 800 miljarder kronor årligen.

Den nya bestämmelsen blir en påminnelse om att alltid undersöka enskilda upphandlingars påverkan på olika samhällsintressen, inte minst klimatet. Myndigheten tillstyrker regeringens förslag men betonar att lagstiftningen inte ensam räcker för att de offentliga inköpen ska bli mer hållbara och bidra till att olika samhällsmål nås.

– De strategiska vägval som görs före den regelstyrda upphandlingen har tillsammans med avtalsuppföljningen mycket stor betydelse för hur hållbart ett inköp blir, säger Annie Stålberg.

Kompetens, kunskap och relevant upphandlingsstöd är exempel på områden som behöver utvecklas för att upphandlingen bättre ska kunna bidra en hållbar samhällsutveckling. Promemorians förslag om att upphandlande organisationer ska besluta om riktlinjer för hur olika aspekter av hållbarhet ska beaktas är också viktigt för det strategiska och långsiktiga arbetet. Sådana riktlinjer kan bidra till att inom de upphandlande organisationerna sprida kunskap om inköpens påverkan på olika samhällsintressen.

I remissvaret pekar Upphandlingsmyndigheten på några utmaningar. En är att förslaget inte innehåller några sanktionsmöjligheter. En annan är att förslaget kan ge intryck av att fastställa en hierarki för samhällsintressen där klimatet alltid väger tyngst.

– Vi anser att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv. Balansen mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är central, säger Annie Stålberg.

Remissvar: En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)