Start

Ny vägledning för klimatanpassade upphandlingar

Publicerad 29 november 2022

SMHI och Upphandlingsmyndigheten har tillsammans tagit fram en vägledning för beslutsfattare och upphandlare. Vägledningen är ett stöd för att bedöma när upphandlingar bör beakta ett förändrat klimat och göra anpassningar i upphandlingen för sådana aspekter.

När klimatet förändras leder det till ändrade väderförhållanden och högre havsnivåer. Det innebär ökade risk för exempelvis mycket höga temperaturer, skyfall, översvämningar och högre luftfuktighet. Det är effekter och risker som upphandlande organisationer kan behöva ta hänsyn till i sina inköp och upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten och SMHI har tillsammans arbetat fram en vägledning som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling, din konkurrensutsättning eller ditt avrop behöver beakta effekterna av och riskerna med ett förändrat klimat.

– Behovet av att ställa klimatanpassningskrav kan finnas för många inköpskategorier. Det kan exempelvis handla om att ökade temperaturer kräver anpassningar av byggnader, eller att extremväder kan påverka försörjningen av varor som behövs för samhällsviktig verksamhet, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Vägledningen kan användas av beslutsfattare, verksamhetsledare, projektledare, hållbarhetssamordnare, upphandlare och kravställare. Utgångspunkten är dock att användaren är någorlunda insatt i inköpsprocesser och bekant med vanliga facktermer kopplade till offentlig upphandling.

Vägledningen är främst avsedd för offentliga verksamheter så som kommuner, regioner, statliga myndigheter och enheter.

– Men visst stöd eller inspiration kan även andra aktörer hämta från vägledningen, säger Jens Johansson.

Vägledningen finns att hitta via Upphandlingsmyndighetens eller SMHI:s webbplatser.

Vägledning för klimatanpassade upphandlingar (smhi.se)