Start

Nya regler om överprövning börjar gälla 1 juli

Publicerad 03 juni 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling börjar att gälla den 1 juli 2022. Bland annat införs krav på att upphandlingsmål ska hanteras skyndsamt samt så kallade preklusionsfrister i överprövningsmål.

– Det har länge funnits en diskussion om överprövningar i Sverige. Syftet med de nya reglerna är att processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. 

En av nyheterna är att det införs ett krav på att domstolar skyndsamt ska hantera mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet. Kravet innebär dock inte att det införs en frist för när ett mål senast ska vara avgjort.

– Det återstår att se hur stor effekt kravet kommer att ge. Men det är troligt att det kan få en större effekt på mål som normalt sett tar längre tid, säger Anders Asplund. 

Det införs också preklusionsfrister som reglerar när en leverantör får åberopa nya omständigheter som ska läggas till grund för överprövningen. I förvaltningsrätten blir fristen för att göra detta som huvudregel tre veckor från den dag då ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten. 

– Även om fristen i första instans blir tre veckor vill vi påminna om att nyare rättspraxis visar att leverantörer behöver påtala brister i upphandlingsdokumenten redan under upphandlingens gång. Om detta inte görs och leverantören ansöker om överprövning så finns det annars en risk att domstolen kommer fram till att leverantören inte anses ha gjort det som kan krävas för att undvika att skada uppkommer, säger Anders Asplund. 

Lagändringarna innebär också en hel del andra förändringar. Mer information om de nya reglerna och vad de innebär finns här: Nya regler om överprövning av offentlig upphandling