Start

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Publicerad 28 februari 2022

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. I uppdraget ingår att utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster.

Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det finns stora möjligheter att använda den offentliga köpkraften som ett strategiskt verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. För att öka takten i omställningen gör regeringen nu en satsning som innebär att vi ska stärka och utveckla vårt befintliga upphandlingsstöd. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor i ökat anslag under 2022. 

– Upphandlingsmyndigheten har en central roll i den gröna omställningen genom att vägleda kommuner, regioner, företag och andra aktörer mer konkret i upphandlingen. Det är glädjande att den här långsiktiga satsningen kommer till stånd för att stärka myndighetens viktiga arbete, säger civilminister Ida Karkiainen.

Satsningen innebär att vi på lång sikt ska vidareutveckla och fördjupa vägledningen inom alla delar av inköp och upphandling, samt genomföra insatser avseende spridning och kommunikation.

– Vi är en liten myndighet med ett stort och samhällsviktigt uppdrag, budgetsatsningen är därför mycket välkommen. Målgruppen är bred och satsningen är viktig eftersom den kan hjälpa många att bidra till klimatomställningen och att utveckla cirkulära lösningar, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Inledningsvis ska arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi. I uppdraget ingår också att ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

Regeringens pressmeddelande: Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling