Start

Skärpta utsläppskrav kan få motsatt verkan

Publicerad 21 april 2022

Regeringen föreslår att upphandlande organisationer ska omfattas av rätten till bonus vid nyförvärv av klimatbonusbilar. Det är positivt men att samtidigt införa pristak och skärpta utsläppskrav kan innebära att kommuner och regioner väljer bort det för klimatet bästa alternativet skriver Upphandlingsmyndigheten i sitt svar på remissen om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar.

Idag omfattas inte upphandlande organisationer av rätten till bonus vid nyförvärv av klimatbonusbilar. Det vill regeringen ändra på skriver miljödepartementet i en promemoria om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Samtidigt föreslås ett pristak på 700 000 kronor och skärpta utsläppskrav för fordon som ska omfattas av bonusen. Det innebär att de flesta vätgasdrivna bränslecellsfordon, lätta lastbilar och lätta bussar inte längre kommer att omfattas av klimatbonusen.

– Vi välkomnar förslaget att upphandlande organisationer ska omfattas av rätten till klimatbonus. Men vi ser en risk för att kommuner och regioner väljer bort det för klimatet bästa alternativet om exempelvis lätta lastbilar inte omfattas av bonusen, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.  

Det är få modeller av lätta lastbilar som möter utsläppskraven för att erhålla klimatbonus vid nyinköp och samtidigt inte kostar mer är 700 000 kronor. När det gäller vätgasdrivna bränslecellsfordon klarar de utsläppskraven men inte pristaket och när det gäller gasbilar klarar de inte EU:s kommande utsläppskrav till skillnad från laddhybrid-bilar som omfattas av klimatbonusen.

– Det kan då vara värt att nämna att gasbilar i Sverige nästan uteslutande körs med biogas medan laddhybrid-bilar i exempelvis hem- och färdtjänst ofta körs med fossila bränslen eftersom de inte hinner ladda, säger Heini-Marja Suvilehto och tillägger att det därför är bra att regeringen föreslår att gasbilar även i fortsättningen ska jämställas med en klimatbonusbil.

Det finns idag ett stort intresse hos upphandlande organisationer att ställa hårda miljökrav och bidra till miljömålen. Myndigheter under regeringen har dessutom en skyldighet att köpa klimatbonusbilar i enlighet med förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. I praktiken följer dock även andra upphandlande myndigheter, exempelvis som kommuner och regioner, samma förordning.

Eftersom få vätgasdrivna bränslecellsfordon och lätta lastbilar lever upp till de nya kraven finns en risk för att upphandlande myndigheter under regeringen kommer att behöva göra undantag från skyldigheten att köpa klimatbonusbilar. På samma vis skulle alltså även kommuner och regioner komma att köpa andra fordon än klimatbonusbilar.

Svar på remiss av ändringar i förordningen om klimatbonus (M2022/00498)