Start

Statsstöd från länder utanför EU ska granskas av kommissionen

Publicerad 23 december 2022

Den 12 januari 2023 träder en ny EU-förordning om utländska subventioner i kraft. Förordningen innebär att Europeiska kommissionen ska granska statsstöd från tredjeländer för att skapa rättvis konkurrens inom EU, bland annat i samband med offentlig upphandling. Reglerna börjar gälla stegvis under 2023.

– När ett företag får subventioner av ett medlemsland så omfattas det av EU:s statsstödsregler. De nya reglerna gör att kommissionen även kan granska subventioner från länder utanför EU som påverkar EU:s inre marknad, säger Magnus Lindbäck, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

EU-förordningen träder i kraft den 12 januari 2023 men de olika reglerna träder stegvis i kraft under 2023.

Från den 12 juli 2023 kommer Europeiska kommissionen att kunna utreda företag som fått utländska subventioner och som är verksamma på EU:s inre marknad. Exempelvis kan företag som ingått offentligt upphandlade kontrakt, ramavtal och koncessioner eller som tilldelats kontrakt enligt DIS-system bli föremål för sådana utredningar.

– Kommissionen får vidta åtgärder om utredningen visar att de utländska subventionerna snedvridit konkurrensen. Det kan exempelvis handla om att företag kunnat lämna anbud till ett lägre pris på grund av subventioner. Denna typ av utredningar kommer dock inte att kunna påverka giltigheten av redan ingångna kontrakt, säger Magnus Lindbäck.

Från den 12 oktober 2023 kommer det finnas en anmälningsplikt vid upphandlingar eller ramavtal med kontraktsvärden som uppskattats till minst 250 miljoner euro. Företag som lämnar anbud i sådana upphandlingar blir skyldiga att försäkra den upphandlande organisationen om att den bolagskoncern där företaget ingår inte har mottagit ekonomiska bidrag från länder utanför EU till ett värde som överstiger 4 miljoner euro per land. Även ekonomiska bidrag till större underleverantörer kan under vissa förutsättningar omfattas av anmälningsskyldigheten. Anbudsgivare som har mottagit sådana ekonomiska bidrag måste lämna uppgifter om dessa till den upphandlande organisationen. Den upphandlande organisationen ska då skicka dessa uppgifter vidare till EU-kommissionen som i sin tur ska granska de ekonomiska bidragen.

– Det innebär att upphandlingar med kontraktsvärden över 250 miljoner euro kan ta längre tid att genomföra eftersom tilldelningsbeslutet inte kan fattas innan EU-kommissionens utredning är klar, säger Magnus Lindbäck.

Kommissionen kan också på eget initiativ begära att ekonomiska bidrag till en anbudsgivare i upphandlingar som avser lägre värden än 250 miljoner euro anmäls. Kommissionen har möjlighet att - fram till att kontraktet tilldelats en leverantör - begära in en sådan anmälan om anbudsgivaren misstänks ha gynnats av utländska subventioner.

Även stora företagskoncentrationer där utländska finansiella bidrag har förekommit ska prövas av EU-kommissionen.

Förordningen om utländska subventioner och offentlig upphandling

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Kommissionens information om utländska subventioner (på engelska)