Start

Stöd om akuta upphandlingar på grund av kriget i Ukraina

Publicerad 10 mars 2022

På grund av det akuta läget i Ukraina är många människor på flykt just nu. Antalet asylsökande väntas öka väsentligt i Sverige. Det kan innebära att upphandlingar och inköp behöver göras väldigt snabbt för att täcka de behov som då uppstår. Upphandlingsmyndigheten har stöd för upphandling i akuta situationer.

– Vid omfattande ökningar av antalet asylsökande kommer många upphandlande organisationer att ha behov av att snabbt köpa in och upphandla varor och tjänster som exempelvis boenden, sjukvård, madrasser och kläder. Upphandlingslagstiftningen är anpassad för sådana akuta situationer, säger avdelningschef Anna Möller Wrangel på Upphandlingsmyndigheten.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om hur upphandlingsreglerna kan användas för att tillgodose behov som uppkommit i akuta situationer. Stödet går bland annat in på möjligheten att använda befintliga ramavtal och kontrakt, förfaranden med förkortad anbudstid och direktupphandling. 

– I första hand bör befintliga avtal användas för att tillgodose de akuta behoven. Det kan handla om att göra avrop eller förnyade konkurrensutsättningar från befintliga ramavtal eller genomföra tillåtna ändringar i kontrakt eller ramavtal. När det inte är möjligt kan det finnas förutsättningar att genomföra direktupphandlingar, säger Anna Möller Wrangel.

Upphandlingsmyndigheten kommer kontinuerligt fylla på med ny information om upphandling med anledning av kriget i Ukraina, bland annat utifrån de frågor som kommer in till myndighetens frågeservice. 

Stöd om upphandling i akuta situationer
Kontakta Upphandlingsmyndighetens frågeservice