Start

Ny vägledning om kommunal markförsäljning och markupplåtelse

Publicerad 04 december 2023

Avtal mellan kommuner och byggherrar får inte bryta mot statsstödsreglerna. Därför är det viktigt att enskilda företag inte gynnas när kommuner säljer eller upplåter mark i exploateringssyfte. Vi har tagit fram en vägledning för att underlätta kommuners arbete med statsstödsfrågor vid försäljning och upplåtelse av mark.

Kommuner har många roller inom samhällsbyggnad. När kommuner agerar som myndighet kan verksamheten finansieras med skatt eller avgift enligt självkostnadsprincipen, som innebär att avgiften inte får överstiga kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller.  

När kommuner agerar som säljare av kommunal egendom ska de i stället sälja till marknadspris, enligt principen om god ekonomisk hushållning. Den här vägledningen hjälper kommuner att genomföra marknadsmässiga avtal med byggherrar inom ramen för markanvisningsprocessen.  

Kommuner försäkrar sig om att försäljningspriset är marknadsmässigt antingen genom öppna anbudsförfaranden, eller genom värdering av den mark som ska överlåtas eller upplåtas. I andra fall är det en bevisfråga om priset är marknadsmässigt eller inte.   

Vägledningen tar upp flera exempel på hur Europeiska kommissionen och domstolar i Sverige och EU har bedömt marktransaktioner.  

– Verkligheten är i vissa fall komplex och svår att fånga i ett avtal. Att något ser ut som ett stöd är inte detsamma som att det är det, säger Christian Blume, jurist på Upphandlingsmyndigheten. 

Vägledningen innehåller också flera exempel på hur oklara statsstödsfrågor har bedömts när kommunala beslut i Sverige och andra EU-länder har prövats utifrån statsstödsreglerna.  

– Det kan vara svårt att veta exakt var gränserna för marknadsmässighet går. Genom tydliga riktlinjer och rutiner som tillämpas lika för alla, kan kommuner bidra till att öka den rättsliga förutsebarheten för samtliga inblandade parter. I annat fall finns det risk för otillåtet statsstöd, förklarar Magnus Lindbäck, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten. 

Vägledning för kommunal markförsäljning och markupplåtelse