Start

Upphandlingsstatistik – nu som öppna data

Publicerad 16 maj 2023

En stor del av Upphandlingsmyndighetens statistik finns nu som öppna data på myndighetens webbplats och i Sveriges dataportal. Genom att tillgängliggöra upphandlingsstatistik som öppna data skapar myndigheten nya möjligheter för innovation, tjänsteutveckling och insyn inom ett område där det årligen görs affärer för uppskattningsvis över 800 miljarder kronor.

Varje år annonseras över 17 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Upphandlingsmyndigheten som är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet samlar sedan 2021 in uppgifter om upphandling. Efter bearbetning publiceras uppgifterna som statistik i en publik databas på myndighetens webbplats.

I databasen finns uppgifter om bland annat vem som köper vad, från vem och hur samt till vilket värde. Nu har myndigheten för första gången publicerat en stor del av upphandlingsstatistiken som öppna data.

– Data är en viktig resurs som kan skapa både affärs- och samhällsnytta när den tillgängliggörs för många. Det gäller inte minst statistiken om offentliga upphandlingar. Den finns nu som öppna data och är därmed tillgänglig för vem som helst att använda utan kostnad, säger Sofia Tullberg, chef för enheten Upphandling och analys på Upphandlingsmyndigheten.

Det är fem datamängder som rör statistik som kan laddas ner från myndighetens webbplats och från dataportal.se som drivs av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Formaten som kan användas vid nedladdning är CSV och Excel. I framtiden ska det även vara möjligt att hämta data via API.

Fler datamängder kommer framöver att göras tillgängliga som öppna data.

Upphandlingsmyndighetens datamängder

De uppgifter om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten samlar in kommer i huvudsak från annonser om upphandling som publicerats i så kallade registrerade annonsdatabaser. Annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter till myndigheten och varje upphandling har ett unikt upphandlings-id som gör det möjligt att följa en enskild upphandling. Den statistik som är publicerad som öppna data hör till området Upphandlingsstatistik och till statistikprodukten Annonserade upphandlingar i Sverige. Datamängderna är:

  • Antal upphandlingar
  • Antal anbud
  • Kontrakterat värde
  • Kontrakterade anbud
  • Kontrakterade anbud med leverantörer

Upphandlingsmyndighetens öppna data

Sveriges dataportal