Start

Nya arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Publicerad 19 januari 2024

Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling minskar risken för att skattemedel går till oseriösa aktörer och att människor utnyttjas. Upphandlande organisationer är i vissa fall dessutom skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Upphandlingsmyndigheten har nu reviderat och publicerat arbetsrättsliga villkor som baseras på kollektivavtalen från 2023.

Arbetsrättsliga villkor handlar om lön, semester och arbetstid. I offentliga upphandlingar är det möjligt, och i vissa fall obligatoriskt, att ställa krav på att villkoren ska vara på samma nivåer som de som finns i ett centralt kollektivavtal.

– Arbetsrättsliga villkor ska vara baserade på och i nivå med lägsta nivån i kollektivavtalen. Eftersom dessa ändrades i samband med avtalsrörelsen 2023 har vi under hösten reviderat villkoren och uppdaterat vår kriteriedatabas, berättar Frida Gabre, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Att ta fram arbetsrättsliga villkor som kan användas i offentlig upphandling tar tid och kräver juridisk kompetens. Myndigheten har nu publicerat reviderade arbetsrättsliga villkor för 11 olika yrkesgrupper som kan användas av de över 3 000 upphandlande organisationerna i Sverige. Yrkesgrupperna finns i branscher såsom taxi, städ, tvätt och bygg där risken för oskäliga arbetsvillkor, och även arbetslivskriminalitet, bedöms vara stor.  

– De företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar ska kunna lita på att de konkurrerar på lika villkor. Då ska det inte vara möjligt att dumpa priser genom oskäliga villkor för de som utför arbetet, säger, Frida Gabre.

Att bara ställa krav på arbetsrättsliga villkor räcker inte. Det är viktigt att kraven följs upp och att det blir konsekvenser om de inte tillämpas.  

Upphandlande organisationer är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar över tröskelvärdena om det vid en behövlighetsbedömning framkommer att det finns risk för att de som ska utföra arbetet kommer att få oskäliga arbetsvillkor.

Upphandlingsmyndighetens stöd