Start

Nya regler och takbelopp för statsstöd

Publicerad 17 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 gäller nya statsstödsregler för så kallat stöd av mindre betydelse. Det innebär bland annat att stöd upp till 300 000 euro per treårsperiod undantas från många statstödsrättsliga krav. Det tidigare takbeloppet var 200 000 euro. För stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är det nya takbeloppet 750 000 euro per treårsperiod.

De tidigare takbeloppen fastställdes 2008. Syftet med höjningen från årsskiftet är att justera beloppen för inflationen. De nya högre beloppen ska gälla till den 31 december 2030.

De nya reglerna för stöd av mindre betydelse – så kallat de minimisstöd – innebär också att stöd som omfattats av undantagsreglerna kommer att behöva registreras i ett centralt register. Senast den 1 januari 2026 ska det finns ett sådant centralt register i varje medlemsstat. Europeiska kommissionen kommer att utveckla ett register som kan användas av medlemsstaterna för rapportering.

Upphandlingsmyndigheten har med anledning av regeländringarna uppdaterat sitt webbstöd samt formuläret för intyg från mottagare av stöd. Systemet med intyg kommer att behöva tillämpas till dess att det centrala registret har använts i tre år.

Webbstöd: Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

De minimis-stöd

Ett stöd av mindre betydelse är ett stöd till lågt värde som under vissa förutsättningar inte är ett statsstöd. Om villkoren i någon förordning om de minimis-stöd är uppfyllda är kriterierna i begreppet statligt stöd i artikel 107.1 EUF-fördraget inte uppfyllda. Stöd av mindre betydelse omfattas därför inte av förbudet mot statligt stöd. Stöd av mindre betydelse kallas även för de minimis-stöd eller försumbart stöd (de minimis).