Start

Tillsynsbeslut kunde överklagas enligt ny dom från HFD

Publicerad 04 mars 2024

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har åter prövat frågan om möjligheten att överklaga Konkurrensverkets tillsynsbeslut. I ett tidigare mål slog domstolen fast att tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara . I ett nytt avgörande konstaterar nu Högsta förvaltningsdomstolen att det även i detta fall rörde sig om överklagbara tillsynsbeslut.

– Det här avgörandet förtydligar möjligheterna att klaga på Konkurrensverkets tillsynsbeslut, i synnerhet vad gäller beslut som rör otillåtna direktupphandlingar, konstaterar Sophia Anderberg, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Både det tidigare avgörandet (HFD 2018 ref. 71), och den nu aktuella domen (4543-23), rörde överklagande av tillsynsbeslut mot ett antal skånska kommuner med anledning av köp av avfalltjänster från bolaget SYSAV. Köpen hade gjorts utan föregående annonsering. I de tillsynsbeslut som nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen gjorde Konkurrensverket bedömningen att kommunernas handlande bryter mot reglerna om offentlig upphandling. I besluten uttalas också att myndigheten förutsätter att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att anskaffningar från bolaget sker i enlighet med denna reglering.

I de tillsynsbeslut som ansågs överklagbara i det tidigare avgörandet uttalade Konkurrensverket att kommunerna inte fick köpa avfallstjänster utan föregående annonsering. Något motsvarande uttalande fanns inte i de nu aktuella tillsynsbesluten. Frågan i det nu aktuella målet var om denna skillnad medför att besluten inte är överklagbara.

Kammarrätten ansåg att Konkurrensverkets beslut inte var överklagbara.

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu dock fast att även de nya tillsynsbesluten kan överklagas. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att besluten kan antas påverka kommunernas situation på ett sådant sätt som avses i 41 § förvaltningslagen. Även om besluten i sig inte är förenade med någon sanktion kan de få betydelse för upphandlingsskadeavgiftens storlek om ett ärende om sådan avgift senare inleds på grund av nya regelöverträdelser. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför kammarrättens beslut och återförvisade målet till kammarrätten för prövning i sak.

Läs hela domen