Start

Vill ha ökat anslag och tydligare uppdrag

Publicerad 05 mars 2024

I budgetunderlaget för 2025–2027 som lämnats till regeringen äskar Upphandlingsmyndigheten om en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor. Myndigheten vill också att regeringen ser över instruktionen och tydliggör uppdraget. Det är nödvändigt om inte myndigheten ska tvingas genomföra ytterligare omställningar av verksamheten.

Upphandlingsmyndigheten har från januari 2024 fått kraftigt minskade ekonomiska ramar. Anslaget uppgår till knappt 100 miljoner kronor. Att jämföra med värdet av den offentliga upphandlingen som uppgår till närmare 900 miljarder kronor årligen.

– Det minskade anslaget har tvingat myndigheten till en betydande och snabb omställning. Det innebär bland annat nedskärning av befintligt stöd, sämre servicenivåer, begränsade möjligheter att tillhandahålla expertis för att bidra till annan statlig verksamhet, säger Upphandlingsmyndighetens avgående generaldirektör Inger Ek som ser det som nödvändigt att anslaget för 2025 ökar med 30 miljoner kronor.

En utmaning för myndigheten är kompetensförsörjningen. Det finns en risk för att regeringsuppdrag utan särskild finansiering inte kan bemannas med rätt kompetens.

– Vi är en liten myndighet med ett brett uppdrag. Det tar tid att ställa om och att kompetensutveckla medarbetare för att möta bredden av de uppdrag som vi får av regeringen, säger Inger Ek.

"Den offentliga upphandlingen har en central roll i uppbyggnaden av den civila beredskapen. För att kunna leverera relevant kunskap och stöd inom området behöver myndigheten inte bara ökat anslag utan även ett tydligare uppdrag."

Inger Ek, generaldirektör

De senaste årens kriser har satt ljuset på samhällets sårbarhet och vikten av god beredskap. Uppbyggnaden av totalförsvaret förväntas de kommande åren påverka såväl militära som civila myndigheter samt näringslivet. Den offentliga upphandlingen har en avgörande betydelse för hur väl samhället lyckas bygga upp en robust och långsiktigt hållbar beredskap. 

– Den offentliga upphandlingen har en central roll i uppbyggnaden av den civila beredskapen. För att kunna leverera relevant kunskap och stöd inom området behöver myndigheten inte bara ökat anslag utan även ett tydligare uppdrag, säger Inger Ek

Myndigheten vill att regeringen ser över instruktionen. Exempelvis krisberedskap, korruption och arbetslivskriminalitet omfattas inte av dagens instruktion.

– Offentlig upphandling kan bidra till att förebygga arbetslivskriminalitet och korruption som är ett växande samhällsproblem. Vi är statistik- och kunskapsmyndighet och kan med ett utökat uppdrag bidra med insikter om de offentliga affärerna och visa hur de kan utvecklas med hjälp av AI, säger Inger Ek.

Andra viktiga områden som myndigheten lyfter fram i budgetunderlaget är att bevaka, analysera och samverka gällande den EU-rättsliga utvecklingen, att verka för att stimulera upphandling som driver innovation samt att arbetet med hållbarhetskriterierna kompletteras med riktade insatser inom strategiskt inköpsarbete.

Upphandlingsmyndighetens budgetunderlag 2025-2027