Start

Om öppna data på Upphandlingsmyndigheten

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, trädde i kraft den 1 augusti 2022. Den innebär bland annat att offentliga myndigheter ska tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften.

Innehåll på denna sida

Öppna datalagen

Syftet med öppna datalagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet. Med data avses information i digitalt format oberoende av medium.

Lagen införs i syfte att implementera EU:s direktiv 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Mer information om öppna datalagen finns på DIGG:s webbplats

Dataformat

I dag finns vår information tillgänglig i följande dataformat:

  • Excel
  • CSV

På vår söksida för öppna data kan du filtrera på de olika formaten.

Söksida för Upphandlingsmyndighetens öppna data