Start

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av livsmedelsprodukter

Den 1 november 2021 trädde lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter i kraft. Lagen förbjuder vissa uppräknade otillbörliga handelsmetoder i den kommersiella relationen mellan leverantörer och köpare och påverkar offentlig upphandling av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Den nya lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, och genomför direktiv (EU) 2019/633, det så kallade UTP-direktivet (efter engelskans ”Unfair Trading Practices”). 

Detta påverkar offentlig upphandling på olika sätt, här ger vi exempel på vad i den nya lagen du bör tänka på vid offentlig upphandling av jordbruks- och livsmedelsprodukter (till exempel vid inköp till skolrestauranger och äldreboenden).

Gäller för alla upphandlande myndigheter

 • Lagen gäller för alla köpare i livsmedelskedjan, såsom exempelvis grossister, dagligvaruhandel, restaurangverksamheter, offentliga aktörer (myndigheter) med flera.
 • Lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om köparen antingen har en årsomsättning som motsvarar mer än två miljoner euro och leverantören eller köparen är etablerad i Europeiska unionen.
 • För att lagen ska vara tillämplig räcker det alltså med att köparen eller leverantören är etablerad i Sverige. Om köparen är en upphandlande myndighet gäller däremot lagen oavsett storlek på årsomsättning. (Detta begrepp avses vid tolkning av lagen ha samma innebörd som begreppet upphandlande myndighet har enligt upphandlingsreglerna.)
 • Lagen gäller däremot inte om köparen är en konsument.

Tillämpas från den 1 november 2021 – inga övergångsbestämmelser 

 • Lagen saknar övergångsbestämmelser och den ska därmed tillämpas i sin helhet från den 1 november 2021
 • Villkor i befintliga avtal som strider mot lagen ska inte längre tillämpas från den 1 november 2021. Det innebär i sin tur att upphandlande myndigheter måste beakta upphandlingsregelverkets bestämmelser om ändring av kontrakt och ramavtal.
 • Dessutom innebär det här att eftersom normala övergångsbestämmelser – med innebörd att äldre regler gäller för upphandlingar som annonserats före ikraftträdandet av nya bestämmelser – alltså inte gäller här, måste upphandlande myndigheter redan före den 1 november ta höjd för dessa regler när man förbereder nya upphandlingar.

30/30-regeln

En av de viktigaste reglerna i lagen är den så kallade 30/30-regeln om betalnings- och annulleringstider.

Regeln förbjuder

 • sena betalningar (mer än 30 dagar) eller
 • avbeställningar (annullering av beställningar med kortare framförhållning än 30 dagar).

Otillbörliga handelsmetoder – svarta och gråa listan

Kärnan i lagen utgörs av de förbud mot otillbörliga handelsmetoder som antingen är uttryckligen förbjudna i den så kallade svarta listan, uppräknad i 5 §, 1 stycket, eller som är förbjudna om inte köparen och leverantören klart och tydligt har avtalat om dem i förväg, den så kallade grå listan, uppräknad i 12 §, 1 stycket.
Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (Svensk författningssamlings webbplats)

När en myndighet upphandlar jordbruks- och livsmedelsprodukter behöver de se till att de krav som ställs på leverantören och de avtalsvillkor som styr affärsrelationen inte omfattas av svarta listan och i viss mån gråa listan.

Tillsyn, sekretess och sanktioner – Konkurrensverket

 • Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den nya lagen. Det innebär att leverantörer har möjlighet att vända sig till Konkurrensverket för att klaga på avtalsvillkor som de anser strider mot lagen. Uppgift om anmälare respektive leverantör omfattas av sekretess om det inte står klart att dessa uppgifter kan röjas utan att anmälaren eller leverantören lider skada.
 • Konkurrensverket har befogenhet att, vid behov vid vite, begära in uppgifter, handlingar eller annat för att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag. Konkurrensverket får även förelägga en köpare, även här vid behov vid vite, att upphöra med att tillämpa handelsmetoder som strider mot den svarta och grå listan. På motsvarande sätt som gäller för Konkurrensverkets tillsyn enligt konkurrenslagen får verket, om det behövs för att kunna utöva sin tillsyn, även vid behov genomföra oanmälda platsundersökningar, så kallade ”gryningsräder”.
 • Konkurrensverket får även besluta om sanktionsavgift, som ska tillfalla staten, om en köpare har tillämpat en handelsmetod på den svarta eller grå listan. Sanktionsavgiften får inte överstiga en procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. I ringa fall ska en sanktionsavgift inte beslutas.
 • Konkurrensverkets beslut får överklagas till förvaltningsrätten.
 • Konkurrensverket ska följa upp hur den nya lagen efterlevs och ska årligen rapportera om otillbörliga handelsmetoder till EU-kommissionen.

På Konkurrensverkets webbplats hittar du bland annat vägledning och podcast-avsnitt om otillbörliga handelsmetoder.

Vart vänder jag mig med mina frågor?

Du kan tipsa Konkurrensverket om konkurrensproblem, upphandlingsproblem och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

På Konkurrensverkets webbplats hittar du mer information om hur du kan gå till väga.

Kort bakgrund kring lagen

Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. (Kallad "UTP-direktivet" – efter engelskans ”Unfair Trading Practices”.) 

UTP-direktivet trädde i kraft den 30 april 2019 och ska vara genomfört senast den 1 maj 2021. Bestämmelserna ska börja tillämpas i medlemsstaterna senast den 1 november 2021.

Med jordbruks- och livsmedelsprodukter avses produkter som förtecknas i Bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt produkter som inte förtecknas i den bilagan men som framställs för användning som livsmedel genom användning av produkter som förtecknas i den bilagan.

Direktivet växte fram ur en långvarig diskussion om påtalade brister i konkurrensförhållanden i jordbruks- och livsmedelskedjan. Då det ofta råder ojämna styrkeförhållanden mellan små/mindre producenter/leverantörer och stora aktörer i grossist- och detaljhandelsledet syftar direktivet till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder från köparnas sida.

Det utgör en så kallad minimiharmonisering, vilket innebär att medlemsstaterna kan införa eller behålla nationella bestämmelser som ger ett starkare skydd än vad som följer av direktivet, så länge som dessa bestämmelser är förenliga med den övriga EU-rätten. Medlemsstaterna har till exempel möjlighet att inkludera fler företag och förbjuda fler otillbörliga handelsmetoder än vad som omfattas av direktivet. Direktivets bestämmelser kan därmed ha implementerats olika, och därmed tillämpas olika, i EU:s medlemsstater. Detta är bra att känna till om man har någon leverantör utanför Sverige.

 Du kan läsa mer om bakgrunden till direktivet i regeringens proposition