Start

Uppdelning av kontrakt

Vid upphandling över tröskelvärdena är upphandlande organisationer är tvungna att ta ställning till om det går att dela upp ett kontrakt i separata delar. Upphandlande organisationer har även en möjlighet att bestämma om anbud får lämnas för samtliga eller vissa kombinationer av delkontrakt samt begränsa antalet delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare.

Bestämmelserna gäller vid upphandlingar enligt  

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Gäller endast över tröskelvärdet 

Reglerna om de upphandlande myndigheternas eller enheternas (upphandlande organisationernas) skyldighet att överväga att dela upp kontrakt i separata delar gäller endast för upphandlingar som överstiger tröskelvärdet.

Reglerna gäller inte för upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster även om sådana upphandlingar överstiger tröskelvärdet. 

Underlättar för mindre företag att delta  

Dessa regler är främst till för att underlätta för småföretag att lämna anbud och bli tilldelade kontrakt i upphandlingar. Reglerna kan också användas för att  

  • undvika så kallad marknadskoncentration 
  • bidra till bättre konkurrens 
  • skapa leveranssäkerhet.  

Att dela upp kontraktet i mindre delar kan alltså underlätta för exempelvis små lokala leverantörer att kunna delta i upphandlingen. 

Underlätta för små och medelstora företag  

Inget krav att kontraktet faktiskt delas upp 

Enligt reglerna måste alltså upphandlande organisationer ta ställning till om ett kontrakt ska delas upp i separata delar. Bestämmelserna innebär inte att upphandlande organisationer måste dela upp kontraktet men uppmuntrar dem att göra det.  

Om den upphandlande organisationen inte har delat upp kontraktet i separata delar måste den motivera varför den valt att inte göra så. Även om den upphandlande organisationen har en motiveringsskyldighet finns inga sanktioner mot upphandlande organisationer som försummar denna skyldighet. 

Många överväganden om man ska reglera delkontrakt 

Ett beslut att bestämma hur många och vilka delkontrakt som kan tilldelas en leverantör kräver att den upphandlande organisationen tänker till. Bland annat måste organisationen vara säker på att samtliga kvalificeringskrav i upphandlingen är relevanta och proportionerliga för just det delkontrakt som leverantören lämnar anbud på. 

Upphandlingsdokumentet bör också innehålla mekanismer för att undvika att det uppstår oönskade situationer. Det bör exempelvis framgå att en regel om att en leverantör bara kan tilldelas ett visst antal kontrakt kan frångås om det bara finns en intresserad leverantör. Det måste också framgå hur fördelningen av delkontrakt ska gå till om en leverantör lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för fler delkontrakt än vad en och samma leverantör får erhålla enligt de regler som ställts upp i upphandlingsdokumenten. 

Viktigt med tydlighet ifråga om delkontrakt 

Det är viktigt att den upphandlande organisationen tydligt förklarar hur tilldelning av delkontrakt kommer att gå till. Leverantörerna måste få veta vad som gäller för att kunna ta ställning till vilka delkontrakt de vill tävla om och vilket eller vilka delkontrakt de är mest intresserade av om de blir aktuella för flera delkontrakt men enligt villkoren i upphandlingen inte kan tilldelas flera eller samtliga av dessa.