Start

Brexits påverkan på offentliga affärer

EU:s regler om offentlig upphandling gäller inte längre för Storbritannien och brittiska upphandlingar annonseras i fortsättningen inte på Tenders Electronic Daily (TED). Istället är det Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien som trädde i kraft den 1 januari 2021 och WTO-avtalet om offentlig upphandling som reglerar parternas åtaganden gentemot varandra.

Informationen på denna sida gäller upphandling enligt: 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)  
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

Ett nytt frihandelsavtal

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Det brukar kallas för brexit. Under en övergångsperiod hade dock företag och EU-medborgare samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande var medlem i EU.

Den 31 december 2020 upphörde övergångsperioden och Storbritannien lämnade EU:s inre marknad. Dagen efter trädde ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien i kraft. Storbritannien anslöt sig också till WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Upphandling som omfattas av frihandelsavtalet och WTO-avtalet

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s regler om offentlig upphandling för Storbritannien. Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien och WTO-avtalet om offentlig upphandling reglerar dock parternas åtaganden gentemot varandra vad gäller offentlig upphandling.

De båda avtalen innebär att för de områden som avtalen gäller för ska leverantörer från Storbritannien behandlas icke-diskriminerande och rättvist i EU. Motsvarande gäller för leverantörer från EU i Storbritannien. Avtalen innehåller bland annat bestämmelser om marknadstillträde, annonsering, användning av elektroniska medel, hållbarhetshänsyn och överprövning.

Upphandling som inte omfattas av frihandelsavtalet och WTO-avtalet

Frihandelsavtalet och WTO-avtalet om offentlig upphandling gäller inte för all upphandling. Bland annat omfattas inte upphandling under vissa tröskelvärden, forsknings- och utvecklingstjänster, tjänstekoncessioner och försvarsupphandling.

För upphandling som inte omfattas av reglerna i frihandelsavtalet och WTO-avtalet om offentlig upphandling får leverantörer från Storbritannien behandlas som andra leverantörer från andra tredjeländer som EU inte har avtal med. Det innebär bland annat att EU inte måste tillåta att leverantörer från Storbritannien deltar i upphandlingar. Vidare innehåller upphandlingsdirektiven vissa bestämmelser med särreglering för leverantörer från tredjeland.

På motsvarande sätt kan Storbritannien begränsa möjligheten för leverantörer från EU från att delta i brittiska upphandlingar som inte omfattas av frihandelsavtalet och WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Vad innebär detta för offentlig upphandling i Sverige?

Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv är det mesta i praktiken oförändrat för upphandlande myndigheter och enheter (nedan upphandlande organisationer) i Sverige.

Den svenska upphandlingslagstiftningen är inte förändrad och den gör i huvudsak inte skillnad på från vilket land leverantörer kommer. Brexit och övergångsperiodens slut innebär dock ett par nyheter.

En nyhet är att bestämmelserna i 18 kap. LUF om anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland aktualiseras. Bestämmelserna innebär att anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland i vissa fall får förkastas och i vissa fall ska ges en nackdel i utvärderingen. Bestämmelserna aktualiseras bara för sådan upphandling som inte omfattas av frihandelsavtalet och WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Vad innebär detta för svenska leverantörer som lämnar anbud i Storbritannien?

Storbritannien kommer till viss del att ha möjlighet att förändra sina regler för offentlig upphandling. Det gäller dels sådan upphandling som inte omfattas av frihandelsavtalet och WTO-avtalet om offentlig upphandling, dels förändringar som ryms inom dessa avtal. Den senaste informationen om leverantörers möjligheter att delta i offentlig upphandling i Storbritannien finns på den brittiska regeringens webbplats.

Den viktigaste förändringen att känna till är att leverantörer inte längre kommer att hitta brittiska upphandlingar på Tenders Electronic Daily (TED). I stället kommer upphandlingarna att annonseras i ett eget system som kallas ”Find a Tender”.

Storbritannien har även infört vissa mindre förändringar, såsom förändrade regler för reserverad upphandling, vid upphandling under tröskelvärdena.

Annonser för brittiska upphandlingar 

Information om var du hittar annonser för brittiska upphandlingar finns på webbplatsen Guidance Public-Sector Procurement.

Övergångsbestämmelser

För upphandlingar som påbörjats före den 1 januari 2021 gäller EU:s regelverk.