Start

IPI-förordningen och offentlig upphandling

IPI-förordningen ger Europeiska kommissionen en möjlighet att utreda och besluta om vissa åtgärder som begränsar tillträdet i offentliga upphandlingar för företag från tredjeländer. Om kommissionen beslutar om en IPI-åtgärd kan detta påverka upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten bevakar utvecklingen för att kunna ge stöd om det blir aktuellt med IPI-åtgärder.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Syftar till bättre tillträde till marknader i tredjeländer

I dagsläget är EU:s marknad för offentlig upphandling i princip öppen för alla. Samtidigt är motsvarande marknader i tredjeland många gånger stängda för EU-företag.

Syftet med IPI-förordningen, som trädde i kraft den 29 augusti 2022, är att främja ömsesidigt tillträde till dessa marknader och kunna vidta åtgärder om så inte är fallet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1031 (IPI-förordningen)

Beslut om en IPI-åtgärd kan påverka upphandlingar

IPI-förordningen har inte i sig någon påverkan på offentliga upphandlingar. Förordningen ger dock Europeiska kommissionen möjlighet att inleda utredningar och besluta om vissa åtgärder i en genomförandeakt (IPI-åtgärder).

Om kommissionen fattar beslut om en IPI-åtgärd så påverkas de upphandlingar som omfattas av åtgärden. Ett beslut om en IPI-åtgärd begränsar tillträdet i offentliga upphandlingar för företag från sådana tredjeländer som omfattas av åtgärden och innebär att anbudsgivare ska kunna lämna information om ägarförhållanden. En IPI-åtgärd innebär också begränsningar för vinnande leverantör att tillhandahålla varor, tjänster och byggentreprenader från tredjeländer och krav på att kunna lämna information om leveranskedjor.

Bara upphandlingar som har inletts vid en tidpunkt efter att ett beslut om en IPI-åtgärd har trätt i kraft påverkas av IPI-förordningen. Kommissionen har ännu inte beslutat om någon IPI-åtgärd. IPI-förordningen innebär därför i nuläget inte några krav på upphandlande organisationer och leverantörer.

IPI-förordningen är samtidigt en av många anledningar för leverantörer att försäkra sig om att ha kontroll över ägarförhållanden och leveranskedjor samt att kunna lämna information om dessa förhållanden. Det kan exempelvis finnas anledning att i god tid överväga behovet av att beakta IPI-förordningen i avtal med underleverantörer.

Kan beröra upphandlingar över vissa tröskelvärden

De upphandlingar som kan komma att beröras av IPI-förordningen är upphandlingar som omfattas av LOU, LUF och LUK, vars värde uppgår till

  • minst 15 miljoner euro exklusive moms för byggentreprenader och koncessioner
  • minst 5 miljoner euro exklusive moms för varor och tjänster.

Det tröskelvärde som gäller för en specifik IPI-åtgärd beslutas i det enskilda fallet och måste uppgå till minst dessa belopp.

Utredning och beslut om IPI-åtgärd

När Europeiska kommissionen inleder en utredning som kan leda till beslut om en IPI-åtgärd ska kommissionen regelbundet informera medlemsstaterna om hur utredningen och samråden fortskrider. Kommissionen ska bland annat göra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning redan i samband med att utredningen inleds.

Hittills har en utredning påbörjats med stöd av IPI-förordningen. Den 24 april 2024 tillkännagav kommissionen att en sådan utredning inletts beträffande medicintekniska produkter från Kina.

Om utredningen (EU-kommissionens webbplats)

Kommissionens utredningar enligt IPI-förordningen ska avslutas inom nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. I motiverade fall får kommissionen förlänga denna period med fem månader.

Om kommissionen, efter en utredning och samråd med berört tredjeland, finner att det finns anledning att meddela en åtgärd, ska den anta en IPI-åtgärd om detta ligger i unionens intresse. Åtgärden antas genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas genom ett särskilt granskningsförfarande.

Om kommissionen beslutar om en IPI-åtgärd kommer beslutet innehålla mer specifik information om vilka upphandlingar som berörs och hur åtgärden ska tillämpas, såsom bland annat

  • sektorer eller kategorier av varor, tjänster och koncessioner
  • kategorierna av upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter
  • kategorier av leverantörer
  • specifika tröskelvärden
  • i tillämpliga fall, närmare upplysningar om poänganpassning för anbudsgivare från tredjeland.

Riktlinjer för tillämpning av förordningen

Kommissionen har meddelat riktlinjer för att underlätta tillämpningen av IPI-förordningen. Riktlinjerna innehåller bland annat information om hur vissa begrepp i förordningen ska tolkas.

Riktlinjer om tillämpning av IPI-förordningen