Start

Universitetens och högskolornas annonserade upphandlingar 2021

Publicerad 16 juni 2022

Sveriges universitet och högskolor annonserade tillsammans 560 upphandlingar 2021. Det motsvarar 3 procent av alla upphandlingar som annonserades under året. De flesta upphandlingar under året avsåg varor och många upphandlingar avsåg laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning.

Lund, Uppsala och Umeå annonserar flest upphandlingar

Det finns cirka 50 universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare i Sverige. Högre utbildning och forskning i Sverige bedrivs till största delen vid statliga universitet och högskolor. Det finns också några enskilda, icke statliga, utbildningsanordnare.

Totalt annonserade Sveriges universitet och högskolor 560 upphandlingar 2021. Det motsvarar 3 procent av alla upphandlingar som annonserades. Lunds universitet annonserade flest, 73 upphandlingar, följt av Uppsala universitet med 51 och Umeå universitet med 50.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

De flesta av upphandlingar avser varor

Många upphandlingar annonserade av universitet och högskolor avser varor. Totalt 303 upphandlingar annonserade under året avser i huvudsak varor. Här skiljer sig lärosätena från riket som helhet där upphandlingar av tjänster är vanligast. 

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

De flesta upphandlingar avser laboratorieutrustning

Många upphandlingar annonserade av universitet och högskolor 2021 avsåg laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (CPV 38). Många upphandlingar avser även företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet (CPV 79). För riket som helhet är anläggningsarbete (CPV45) vanligast. Drygt var tredje annonserad upphandling i Sverige avser i huvudsak anläggningsarbete.

Antal annonserade upphandlingar efter huvudsaklig CPV-kod, 2021
CPV Benämning Antal Andel
38 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) 161 29 %
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 77 14 %
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 31 6 %
71  Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 29 5 %
80 Undervisning och utbildning 24 4 %
39 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter 23 4 %
48 Programvara och informationssystem 20 4 %
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 19 3 %
55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 13 2 %
42 Industrimaskiner 13 2 %
Totalt   560 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

De flesta upphandlingar var direktivstyrda

De flesta upphandlingar annonserade av universitet och högskolor 2021 var direktivstyrda. Närmare 7 av 10 upphandlingar var direktivstyrda. För riket som helhet är andelen närmare 50/50.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

Öppet förfarande vanligast

Eftersom 7 av 10 upphandlingar är direktivstyrda var det vanligaste förfarandet öppet förfarande följt av förenklat förfarande. Lärosätena använda nästan uteslutande någon av dessa två förfaranden under 2021.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

Tre av fyra upphandlingar avser kontrakt       

De flesta upphandlingar som annonserades av lärosätena 2021 avsåg kontrakt. Tre fjärdedelar av samtliga upphandlingar annonserade under året resulterade i tecknande av kontrakt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022