Start

Kriteriet offentliga medel

Ett av de kriterier som ska vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra ett statsstöd är att åtgärden finansierats genom offentliga medel och att den kan kopplas till det offentliga (artikel 107.1 EUF-fördraget). Dessa två krav kallar vi här tillsammans kriteriet offentliga medel.

Kriteriet offentliga medel som i artikel 107.1 EUF-fördraget kallas statliga medel omfattar både statliga, regionala och kommunala myndigheter. För att undvika missförstånd ersätts begreppet stat i denna text med begreppet det offentliga och kriteriet statliga medel ersätts i denna text med offentliga medel. 

Kopplingen till det offentligas finanser kan utgöras av i stort sett vilken typ av åtgärd som helst som kan belasta den offentliga budgeten. Det kan till exempel röra sig om såväl ekonomiska bidrag som förmånliga lån, nedsättning av skulder eller avgifter eller inköp och försäljning till över- respektive underpris.  

Koppling till det offentliga 

Som nämnts ovan krävs att det är fråga om en överföring av medel som kan kopplas till det offentliga.  

Även en åtgärd som utförs av ett privat eller ett offentligt organ som inte är en myndighet eller en beslutande församling men som har utsetts att administrera en åtgärd, kan kopplas till det offentliga. Det innebär att statsstödsreglerna kan aktualiseras om det offentliga har haft inflytande över hur ett privat eller offentligt ägt företag agerar med avseende på åtgärden. Däremot omfattas inte ett affärsdrivande företags beslut i den löpande affärsverksamheten bara för att företaget ägs av det offentliga. Sådana åtgärder uppfyller alltså inte kriteriet offentliga medel. 

Faktorerna i det enskilda fallet avgör om en åtgärd, som en verksamhet som inte är en del av en myndighet utför, ändå kan kopplas till myndigheten. 

Omständigheter som talar för att en verksamhets agerande kan kopplas till det offentliga är bland annat 

  • att verksamheten inte kunnat besluta om åtgärden utan att ta hänsyn till de offentliga myndigheternas krav 
  • att verksamheten måste ta hänsyn till direktiv som utfärdats av det offentliga 
  • att verksamheten på något sätt är integrerad i den offentliga förvaltningen 
  • verksamhetstyp och huruvida verksamheten agerar på marknaden under normala konkurrensförhållanden jämfört med privata aktörer 
  • den tillsyn som de offentliga myndigheterna utövar över verksamhetens ledning. 

Finansiering genom offentliga medel 

Endast åtgärder som direkt eller indirekt påverkar offentliga medel eller på annat sätt belastar det offentliga kan utgöra statsstöd. 

Det handlar alltså om sådana åtgärder som innebär att fördelar ges direkt av det offentliga respektive sådana åtgärder som ges genom ett offentligt eller privat organ som har utsetts eller inrättats av det offentliga (indirekt). 

Medel hos verksamheter som det offentliga kontrollerar utgör också offentliga medel, eftersom det offentliga kan styra användningen av dessa medel. Det innebär att till exempel kommunala bolag omfattas. 

En åtgärd som varken innebär en utgift eller en minskad intäkt för det offentliga och som inte heller riskerar att belasta det offentliga på något annat sätt (som i fallet med en garanti eller ett borgensåtagande) omfattas inte av statsstödsreglerna. Ett beslut som inte påverkar det offentligas finanser omfattas därför inte av statsstödsreglerna. Det är till exempel som utgångspunkt fallet när det gäller beslut om en detaljplan som styr markanvändningen i en del av en kommun.  

Om EU finansierar eller beslutar om en åtgärd kan åtgärden inte kopplas till staten eller påverka statliga medel om inte staten får påverka hur medlen används. När det gäller till exempel medel som betalas ut från EU:s strukturfonder, beslutar svenska myndigheter om hur dessa medel fördelas. Beslut om att använda sådana medel uppfyller därför kriteriet offentliga medel och kan vara statsstöd.