Start

Gränsöverskridande upphandlingar

För att göra det lättare att lämna anbud vid offentlig upphandling i andra EU-länder har EU-kommissionen tagit fram informationsverktyget e-Certis, med syfte att underlätta jämförelse mellan dokument i olika medlemsstater.

e-Certis

Informationsverktyget e-Certis innehåller detaljerad information om certifikat, bevis och attester. Ett intyg som krävs in vid en offentlig upphandling i ett EU-land har inte alltid en exakt motsvarighet i ett annat land. Detta ska i sig inte hindra en leverantör från att lämna anbud över nationsgränser inom unionen.  

Verktyget finns på alla EU-språk. Det syftar till att såväl upphandlande myndigheter som leverantörer ska få tillgång till detaljerad information och kunna identifiera dokument som används eller är nödvändiga för kvalificering av leverantörer i de olika medlemsstaterna och matcha den med lokala motsvarigheter. Det kan till exempel handla om dokument som visar att vissa befattningshavare i företag inte varit fällda för viss brottslighet, eller att företagen är registrerade och att de betalat skatt. 

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att uppdatera e-Certis. Upphandlingsmyndigheten ska även underlätta för upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater i deras kontakter med svenska myndigheter i frågor som gäller leverantörsprövning och bevis.

Europeiska kommissionens webbplats för e-Certis

Internationellt standardiseringsarbete

Upphandlingsmyndigheten är medlem i SIS och den standardiseringskommitté som arbetar med standardisering inom inköpsområdet. SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO.

Vad är en standard? Du hittar mer information på SIS:s webbplats

Nationellt e-upphandlingsforum

I december 2015 bildades det nationella flerpartsforumet för elektronisk upphandling. Det är inom ramen för det samarbete som bedrivs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Ekonomistyrningsverket (ESV), benämnt Single Face To Industry (SFTI).

Syfte

Syftet med forumet är att vara en mötesplats för frågor relaterade till e-upphandling i offentlig sektor. Det ska därför inrymma både informationspunkter och vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte i aktuella frågor. Det är även en kanal för att föra viktiga frågor vidare till EU-kommissionens expertgrupp i e-upphandling (EXEP).

Målgrupp

Forumet riktar sig till er som arbetar med upphandling och inköpsprocesser både inom offentlig sektor och på leverantörssidan samt till er som har systemlösningar/plattformar för e-upphandling och e-handel.

Nationellt e-upphandlingsforum (SFTI.se)