Start

Upphandla luftfilter

Luftfilter uppskattas svara för ungefär 30 procent av ventilationssystemets energianvändning. Genom att ställa krav vid upphandling är det möjligt att påverka den energianvändning som luftfilter ger upphov till.

Energianvändning hos luftfilter 

Luftfilter är produkt som inte har någon egen energianvändning. Filtren bidrar dock till ventilationsanläggningens energianvändning genom det tryckfall som finns över filtret, som fläkten behöver kompensera för. 

Fläktarna för ventilation i byggnader uppskattas använda ca 11 TWh el årligen inom EU. Av ventilationssystemets energianvändning uppskattas luftfiltren svara för ungefär 30 % (Svensk Ventilation).

Förbrukningsvara inom offentlig sektor 

Luftfilter är en del av en byggnads ventilationssystem och syftar till att skapa en god inomhusmiljö i byggnader samt att minska nedsmutsning av ventilationssystemet. Filtren bör bytas regelbundet, ca 1–2 gånger per år beroende på inomhusmiljökrav och luftens kvalitet där byggnaden är belägen. Luftfilter är därmed en förbrukningsvara som köps inom offentlig sektor. 

Om luftfilter

Påverka genom att ställa krav

Tryckfallet över luftfilter i en ventilationsanläggning varierar för olika typer av filter med samma avskiljningsgrad av partiklar. Ett filter med lågt pris i inköp kan resultera i högt tryckfall och medföljande hög energianvändning. Ett annat filter kan vara dyrare i inköp, men billigare i driftskedet och på så sätt ge en lägre totalkostnad.

Beställare av luftfilter har därför möjlighet att påverka den energianvändning som luftfilter ger upphov till genom att ställa relevanta krav på luftfilter i upphandlingsskedet, utan att för den skull göra avkall på avskiljningsgraden.

Krav vid upphandling av luftfilter

Marknaden för luftfilter 

I Sverige har vi höga krav på inomhusklimat och har som regel god ventilation i våra byggnader. Detta torde leda till att marknaden för filter i Sverige är stor, även om uppgifter om marknadens storlek saknas.

Det finns ett 10-tal luftfiltertillverkare i Sverige och ytterligare ungefär sju företag som importerar och säljer luftfilter. Ventilationsaggregattillverkare gör aggregat i en mängd olika storlekar, filterstorleken bestäms sedan utifrån aggregat-dimensionerna. Ett 20-tal filterdimensioner står för ca 70 % av filtertyperna, resterande 30 % är specialdimensioner. Det skiljer sig i pris mellan standard-dimensionerna och specialdimensionerna. 

Luftfilter i praktiken 

Hur filter hanteras och används har påverkan på de krav som bör ställas på filter i en upphandling. Några av de aspekter som är viktiga att känna till och ta hänsyn till beskrivs här nedan. 

Luftfilters miljöpåverkan 

Luftfilter har påverkan på miljön i alla skeden från råvaruutvinning och tillverkning till drift och avfallshantering, samt transporter däremellan. Den största påverkan luftfilter har på miljön är under tillverkning och under driftskedet för filtret.

Klassificering av filter 

Här kan du läsa om klassificering av luftfilter för allmän ventilation och mikrofilter. 

Lagstiftning, standarder och märkningar för luftfilter 

Här hittar du information om lagstiftning, standarder och märkningar kopplat till luftfilter.